Хроника

2000


8-9 лютага 2000. Мінск. Дзяржаўны камітэт па архівам і справы Рэспублікі Беларусь. Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства i архіўнай справы. Археаграфічная камісія. Гiстарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсiтэта. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Архівы Беларусi на рубяжы XX-XXI стст.: гісторыя, стан, перспектывы развіцця" і II беларуска-французскага архіўнага семiнара (Н).

А.М. Мiхальчанка (Минск). Архiвы Беларусi на рубяжы тысячагоддзяў: стан i перспективы.

У.П. Тарасау (Москва). Архiўнае будаўнiцтва у рамках СНД.

Р.Я. Пiрог (Киев). Сучаснае архiўнае будаўнiцтва на Украiне: тэндэнцыi, праблемы, перспектывы.

У.П. Ляхоцкi (Киев). Актуальныя праблемы украiнскага архiвазнаўства i дакументазнаўства.

У.В. Фадосау (Минск). Навуковыя асновы эканомiкi архiўнай справы ў Рэспублiцы Беларусь.

Р.П. Платонау (Минск). Археаграфiчная камiсiя ў сiстэме архiўных устаноў Рэспублiкi Беларусь: прызначэнне, задачы.

У.Н. Сiдарцоу (Минск). Праблема падрыхтоўкi кадраў архiвiстаў.

Валеры Пуансот (Анжэ). Архiўная адукацыя ў Францыi: стан i перспектывы.

У.П. Крук (Минск). Беларускае заканадаўства i практыка архiўных устаноў у галiне доступу i выкарыстання архiўнай iнфармацыi.

Г.В. Папакiн (Киев). Археаграфiчная камiсiя як форма арганiзацыi эдыцыйнай работы архiўных устаноў (на прыкладзе АК ЦАУ УССР).

А.К. Галубовiч, Л.М. Лiсава (Минск). Нацыянальны гiстарьгчны архiў Беларусi: гiсторыя i перспектывы.

Р.Ф. Герасiмовiч (Маладзечна). Выкарыстанне дакументальных каштоўнасцей занальных дзяржаўных архiваў (на прыкладзе ЗДА у г. Маладзечна).

В.В. Шарэнда (Витебск). Станаўленне архiўнай справы на Вiцебшчыне ў пачатку 20-х гадоў XX ст.

Я.Я. Янушкевiч (Минск). Унiкальныя магчымасцi архiваў для ўзнаўлення гiстарьгчнай эпохi (постаць В. Дунiна-Марцiнкевiча: да 200-годдзя з дня нараджэння).

А.М. Гесь (Минск). Архiў Музея рэвалюцыi: спроба рэканструкцыi.

Дз.Л. Яцкевiч (Минск). Аддзел старажытных актаў НГАБ на мяжы стагоддзяў.

Ю.У. Несцяровiч (Минск). Базавая тэрмiналогiя па археаграфii.

М.Ф. Спірыдонаў (Минск). Памятка аб родзе Літавораў Хрэптовічаў

М.М. Сачок (Гродна). Мартыролаг дакументальных помнікаў губсрні (да гісторыі фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў г. Гродна) XIX-XX стст.

Н.В. Нікіціна (Пінск). Гісторыя архіўнай справы на Піншчыне 1933-1996 гг.

Г.М. Брэгер (Минск). Архіў Ашмянскага земскага суда другой паловы XVIII ст. (Мядзельская кадэнцыя).

А.І. Груша (Минск). Дзякі канцылярыі ВКЛ першай паловы XVI ст.

С.В. Марозава (Минск). Архіўная справа ва уніяцкай царкве.

С.У. Жумар (Минск). Перспектывы распрацоўкі пераліку дакумеіггаў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь з указаннем тэрміну захоўвання.

В.Дз. Селяменеў (Минск). Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь: праблемы і перспектывы.

В.У. Скалабан (Минск). Якім быць слоўніку "Архівісты Беларусі".

Г.В. Запартыка (Мінск). Архівы асабістага паходжання: праблемы камплектавання і сумеснага выкарыстання.

М.У. Пішчулёнак (Віцебск). Праблемы развіцця архіўнай галіны (на прыкладзе Віцебскай вобласці).

Э.М. Давыдава (Мінск). Роля органаў Дзяржархіўнагляду ў забеспячэнні захаванасці дакументаў НАФ РБ.

В.А. Дабычына (Мінск). Асноўныя напрамкі дзейнасці ўстаноў Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь у забеспячэнні захаванасці дакументальнай спадчыны Беларусі.

Ю.А. Кладухін (Мінск). Пытанні выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб архівах.

А.А. Мушта (Мінск). Грамадскі кантроль за дзейнасцю спецслужбаў: палітыка-прававыя праблемы захавання дзяржаўнай тайны і карыстання архівамі.

Г.У. Елізарава (Гомель). Роля архіўнай практыкі ў падрыхтоўцы гістарычных кадраў (з вопыту работы Дзяржархіва Гомельскай вобласці).

Ж.Ф. Юшкоўская (Віцебск). Забеспячэнне захаванасці - прыярьггэтны напрамак дзейнасці архіваў.

Н.У. Мыснік (Мінск). Захаванасць архіўных матэрыялаў па гісторыі адукацыі другой паловы XIX - пачатку XX ст.

Т.А. Шаучэнка (Мінск). Аб вопыце работы НАРБ па камплектаванню дакументамі грамадскіх арганізацый.

А.Ю. Мішулкова (Мінск). Асноўныя праблемы аўтаматызаванага кантролю ведамаснага захоўвання дакументаў (з вопыту НАРБ).

Т.С. Міхяёнак (Мінск). Інфармацыйныя тэхналогіі ў НГАБ: стан, праблемы, перспектывы развіцця.

Г.М. Салаўёва (Дзяржынск). Новыя техналогіі ў выкарыстанні аўтаматызаваных Іяфармацыйна-пошукавых сістэм у БДАКФФД.

Т.М. Мушта (Мінск). "Інтэрнэт-сегмент" архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь: праблемы і перспектывы.

А.В. Філіпава (Мінск). Практыка і перспектывы работы Дзяржархіва Мінскай вобласці ў выкарыстанні інфармацыйных тэхналогій.

А.І. Котаў (Мінск). Уклад выкладчыкаў і выпускнікоў БДУ у гістарыяграфію гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Р.П. Платонаў (Мінск). Архівы былой КПБ як крыніцазнаўчая база па гiсторыі Беларусі.

У.І. Адамушка (Мінск). Дакументы па гісторыі Беларусі ў архівах ФРГ.

В.У. Скалабан (Мінск). Архівы і гістарычная навука (на матэрыяле Усебеларускага з'езда 1917 г.).

А.Я. Рыбакоў (Мінск). Дзяржаўны архіў Вялікага княства Літоўскага: спроба рэканструкцыі.

У.К. Ракашэвіч (Мінск). Дакументы аб дзейнасці Пастаяннага прадстаўнііггва Беларусі у Маскве ў фондах НАРБ.

Д. Тарасюк (Люблін). Дакументы пра палякаў у Мадску пачатку XX ст. у архівах Беларусі і Польшчы.

І.Г. Яцкевіч (Мінск) Дакументы Беларускай народнай самапомачы (1941-1943 гг) як крынiцы па палітычнай гісторыі Беларусі.

А.Ф. Вялікі (Мінск). Архівы ЦК КПБ як крынiца па гісторыі таталітарнага грамадства.

Я.І. Бараноўскі (Мінск). Дакументы НАРБ аб беларуска-польскіх адносінах у 1939 - 1941 гг.

С.Л. Паўловіч (Мінск). Крыніцы па гісторыі Мінскай епархii ў архівах і бібліятэках замежных дзяржаў.

Ю.В. Звераў (Мінск). Дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці прагерманскіх ваенных нацыяналістычных фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941 - 1944 гг.).

А.І. Груша (Мінск). Асаблівасці вядзення кніг Метрыкі ВКЛ у 30-40 х гадах XVI ст.

Р.С. Жаўняркевіч (Мінск). Пытанні ўзаемасувязі рымска-каталіцкай сфрагістьгчнай іканаграфіі і гарадской геральдыкі Беларусі (XVIII-XIX стст.).

А.А. Шпунт (Мінск). Да пытання аб тыпах і формах шчытоў у гарадской геральдыцы Беларусі.

Я.В. Старасцін (Москва). Архіунае крыніцазнаўства тэрмiналагiчныя спрэчкі.

Т.Г. Кеяга-Станкевіч (Пінск). Права на інфармацыю, права на сакрэт: законныя правы карыстальюкаў архіва.

Г.С. Ануфрыева (Мінск). Французска-беларускі слоўнік архіўнай тэрміналогіі катэгорыі навуковых адносін.

К.І. Козак (Мінск). Францыя і Беларусь ва ўсеагульнай гісторыі архіваў.

Дз.У. Мазарчук (Мінск). Мікрагістарычны аналіз звестак Элефантынскага архіва.

М.Ф. Спірыдонаў (Мінск). Архівы беларускай шляхты XVI ст.

Т.Дз.Чэкановіч (Мінск). "Вымыванне" дакументальнай спадчыны ў XIX ст.: ці мажліва вяртанне?

С.А. Коранева (Мінск). З гісторыі архіва уніяцкіх мітрапалітаў.

С.І. Міхальчанка (Бранск). Матэрыялы па беларусазнаўству ў фондзе Я.А. Ляцкага ў Літаратурным архіве Музея нацыянальнай літаратуры Чэхіі.

I.Б. Мацяш (Киев). Шляхі развшця ўкраінскага архівазнаўсіва ў 1920 - 1930-я гг.

Ц'еры Сарман (Париж). Памяць і традыцыі ваеннага архіва Францыі.

Н.В. Амельчук (Мінск). Архіўная кадравая палітыка ў БССР з канца 1920-х да пачатку 1940-х гг.

Г.В. Запартыка (Мiнск) Беларусь - Францыя ў фондах БДАМЛіМ.

Э.Р. Іофе (Мінск). Акадэмік У.І. Пічэта і архівы.

М.Ф. Шуменка (Мінск). Архівазнаўства і археафафія ў навуковай і практычнай дзейнасці Дз.I. Даўгялы.

А.М. Бяляўсы (Мінск). Праблемы музыкальнага архіва ў Беларусі.

Ю.М. Фурман (Мінск). Архіў беларуска-амерыканскага праекта па даследаванні рака шчытападобнай залозы і іншых захворванняў насельнштва Беларусі (пасля Чарнобыля).

У.В. Лемяшонак (Мінск). Архіўная дакументалістыка у выданні хроніка-дакументальнай кнігі "Памяць": магчымасці і стан.

В.Дз. Селяменеў (Мінск). Iнфармацыйныя магчымасці НАРБ і вопыт яго выкарыстання

А. Банецкі (Варшава). Сучасныя мясцовыя архівы Польшчы: праблемы развiцця.

В.А. Свярчкоў (Мінск). Фонды асабістага паходжання і архіўныя калекцыі ў НАРБ актуальныя пьгганні выкарыстання.

Н.Ф. Высоцкая (Мінск). Архівы і культура Французскія мастакі ў Беларусі ў XVI-XVIII стст.

А.А. Буглак (Мінск). Значэнне вускых крьгніц для вьтучэння ўсходнеславянскага язычнідгва.

С.М. Ходзiн (Мінск). Сацыяльная памяць і яе крынiцы.

С.Б. Каўн (Мінск). "Пошук сакравеннага", ці прымяненне колькасных метадаў для аналізу скрытай iнфармацыі архіўных крьніц.

І.І. Булыга (Мiнск). Тэрмiн "дакумент" і яго разуменне музеявсдамі.

В.Ф. Голубеў (Мiнск). Новыя дакумента па псторыі Беларусі XVI ст. да праблемы выяўлення і ўвядзення ў навуковае абарачэнне архіўнай спадчыны ВКЛ.

У.П. Марахоўскi (Львоў). Крынiцы пра марскую справу запарожскiх казакаў.

I.Ф. Кітурка (Мінск). Матэрыялы па сацыяльна-эканамічнай гiсторыi Беларусі XVI ст у фондзе Стазняў у НГАБ у Гродне.

В.В. Губіна (Мінск). Склад праваслаўнага дойлідства на Беларусі ў XIX ст.

Ю.Ф. Бакур (Парыж). Звесткi французскіх архіваў пра Беларусь.

П.Бен Вайдэр (Канада) Гістарычная праўда аб Напалеоне ў залежнасці ад крынiц.

А.А. Гужалоўскi (Мінск). Беларусь у 1812 годзе вачыма афіцэра "Вялікай армii".

А.У. Ерашэвіч (Мінск). Рукапiсныя матэрыялы К.А. Ваенскага па гiсторыi вайны 1812 г на тэрыторыі Беларусі.

I.С. Груцо, І.У. Сідаровіч (Мінск). Рэканструкцыя пераправы праз Бярэзіну ў 1812 г. праз крыншы матэрыяльнай кутьтуры.

У.А. Сосна (Мiнск). Фонды ўтадных структур у архівал як крыніца па гiсторыi сялянства Беларусі (канец XVIII - першая палова XIX ст.).

В.В. Гарбачова (Мінск). Крынiцы па дзейнасці таішых таварыстваў "Сармацкае племя" і "Мнезеры".

М.М. Ялінская (Мiнск). Дзеці "пяра" і "шпагi" выхадцы з Францыі у складзе дваранства беларускiх губерняу (дэ Кроазе, дэ Левалье).

А.А. Казачонак (Мiнск). Дакументы НГАБ аб фарміраванii палггычных поглядаў беларускага дваранстаа (другая палова XIX ст.).

Аноні Гіза (Варшава). Узаемаацэнка рускiх і палякаў у крынiцах XIX - пачатку XX ст..

Дз.І. Лазарава (Мiнск). "Польскае пытанне" і грамадская думка ў Расіі канца XVIII - пачатку XIX ст. па матарьллах мемуарных крынiц.

А.В. Пашкевіч (Мiнск). Дзейнасць Беларускага пасольскага клуба ў Сейме II Рэчы Паспалітай: гiсторыя і перспектывы дакументальнага вывучэння.

У.У. Даніловiч (Мiнск). Гiсторыя арганізацьп "Змаганне" ў архіўных дакументах і арганізацыях.

У.Ф. Ладысеў (Мінск). Дакументы РДВГА аб ваенных дзеяннях СССР супраць Польшчы ў пачатковы перыяд другоi сусветнай вайны.

Р.Р. Лазько (Гомель). Крынiцы з беларускіх архіваў Да пытання аб уступленні Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь у верасні 1939 г.

Ян Бергер (Варшава). Крынiцы і даследаванне статыстычных дакументаў Польскага каралеўства 1795-1914 гг..

С.Я. Новікаў (Мiнск). "Александрыйская стужка" інфармацыйныя магчьгмасці.

С.У. Кароль (Мiнск). Прапаганда ГКБ ад разумення архіўных крыніц да ўзнаўлення сапрауднасці з'яў.

Г.У. Сідаровіч (Мiнск). Крынiцы НАРБ па гiсторыі Саюза беларускай моладзі.

А.А. Каваленя (Мiнск). Дакументы і архіўныя крыніцы аб дзейнасці маладзежных арганізацый на акупiраванай тэрыторьп Беларусі (1941-1944 гг.).

М.Г. Жылінскі (Мінск). Дакументы НАРБ аб школьнай справе на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

А.А. Яноўскі, А.Г. Зельскі (Мiнск). Узнаўленне гiсторыі БДУ на падставе асабістых матэрыялаў яго кіраўнікоў.

В.І. Мянькоўскі (Мінск). Таталітарная мадэль у англа-амерыканскай гiстарыяграфіі сталiнізму.

В.М. Шутава (Мiнск). "Антрапалагiчны" і "лiнгвістычны" павароты ў гiстарыяграфіі.

Т.Н. Мікуліч (Мiнск). Антрапалагiчныя матзрыялы як крыніца вывучэння сацыяльнага феномена.

С.А. Кізіма (Мінск). Працы гiсторыкаў як спецыфічная крыніца сістзмнага вярбальнага мадэліравання.

С.В. Вараб'ева (Мiнск). Рытарычная камунiкацыя: прагматьгчныя даследаванні дыскурсіўных практык.

Джэролд Атлас (США). Псіхалагiчныя і прававыя крыніцы каралеўства крыжакоў Амальрыха 1.

Н.Я. Луйгас (Мінск). Адлюстраванне праблемы беларускай сям і ў перыядычных выданнях другой паловы XIX ст спецыфіка пiсьмовых крыніц даследавання.

Дз.С. Самахвалаў (Мінск). Кампаратывізм вуснай гiсторыi сацыяльна-псіхалагiчных даследаванняў Кайманскіх астравоў.

І.М. Куркоў (Мiнск). З вопыту работы з архіўнымі дакументамі Кампартыі Беларусі.

В.Я. Кудрашоў, В.Л. Ліпніцкая (Мiнск). Рэестр падымнага падатку Мiнскага ваяводства ВКЛ 1667 г.: кантэнт-аналіз.

У.Н. Свдарцоў (Мiнск). Інфармацыйныя тэхналопі як састаўляючая падрыхтоўкі кадраў архівістаў Беларусі.

А.М. Балыкіна (Мінск). Метадычнае забеспячэнне камп'ютэрнай падрыхтоўкі гiсторыкаў-архівістаў у БДУ.

А.Э. Папова (Мінск). Прафесійна арыентаваная падрыхтоўка гiсторыкаў-архівістаў у галіне інфармацыйных тэхналогiй.

Л.У. Бярэйшык (Мінск), Ю.Р. Сцёпiн (Гродна). Сгварэнне аўтаматызаванага банка гiстарычных даных на аснове структурыравання тэкставых матэрыялаў.

ОКНИ РГГУ


13-14 марта 2000. Москва. Российский государственный гуманитарный университет, кафедра теоретической и исторической поэтики. Тверской государственный университет, кафедра теории литературы. Четвертая научная конференция "Феномен заглавия" (Р).

Л.В. Чернец (Москва). О функциях авторских предисловий.

В.И. Гульчинский (Москва). Феномен заглавия в библиографии.

Ю.Б. Орлицкий (Москва). Инверсия компонентов заголовочно-финального комплекса.

О.М. Гончарова (Санкт-Петербург). Живописный текст и его "означение" в советском искусстве 1920-1940-х гг.

М.В. Кудрина (Москва). Тип заголовка и жанровая структура рассказа.

Н.Д. Тамарченко (Москва). Название-имя и кругозор персонажа в романе.

А.В. Ламзина (Москва). Рамочный текст (обоснование понятия).

В.Я. Малкина (Москва). О заглавиях русских исторических романов первой половины XIX века.

Е.А. Полякова (Москва). К вопросу о поэтике названий романов Ф.М. Достоевского

М.А. Черняк (Санкт-Петербург). Специфика заглавий массовой литературы.

О.М. Кадомцева (Москва). Заглавие в классической японской миниатюре и ее русских и английских переводах.

Н.А. Веселова (Тверь). Роль рамочных компонентов в поэзии самиздата.

О.Е. Фролова (Москва). Литературный процесс в зеркале заглавия.

О.В. Зырянов (Екатеринбург). Смысл пушкинского заглавия (стихотворение "Элегия").

С.Н. Бройтман (Москва). Заглавие в книге И. Анненского "Тихие песни".

И.Б. Делекторская (Москва). С. Кржижановский: Поэтика заглавия автора "Поэтики заглавия".

А.В. Кузнецова (Москва). Некоторые соображения по поводу заглавий советских критических статей, посвященных творчеству бр. Стругацких.

А.В. Щербенок (Санкт-Петербург). Заглавие и "Другое" текста.

А.О. Астапович (Москва). Влияние видового и жанрового разнообразия документа на его заглавие.

Г.Б. Шамилли (Москва). Суфийская буквенная символика в заглавии и тексте "Трактата о музыке" Мирза-бея.

А.В. Бубнов (Курск). Специфика заглавия в палиндромии.

Кроме того, в программе конференции были заявлены, но не прозвучали следующие доклады:

А.П. Грачев (Ижевск). Имя и заглавие как "чужой текст" (детерминизм генетического ряда).

Т.В. Цвигун (Калининград). Формирование генеративной функции заглавия в традиции русской литературы XIX-ХХ вв.

М.Н. Дарвин (Новосибирск). "Сумерки" Е.А. Баратынского: заглавие как предтекст цикла.

М.М. Гиршман (Донецк). Заглавие в ритмической композиции стихотворения И. Лиснянской "Переделкинское кладбище".

А.Н. Черняков (Калининград). Идеология заглавия в русском авангарде 10-20х гг.

С.Ф. Дмитренко (Москва). Культурно-исторические мотивы употребления экзотизмов в беллетристических заглавиях.

А.П. Ауэр (Коломна). Природа заглавий в русской прозе 1870-х гг.

О.Я. Алексеева (Москва). Заглавие и развитие темы (пять "Портретов" Валерия Брюсова).

И. Лощилов (Новосибирск). Поэтика заглавия в свете алфавитного мифа у Н. Заболоцкого.

В.И. Тюпа (Москва). Композиция заглавий ("Кипарисовый ларец" И. Анненского).

Ю.В. Царькова (Москва). Реальное и фантастическое в художественном мире А. Грина (из наблюдений над сюжетом и онимами).

Д.Л. Шукуров (Иваново). Текстуальные и интертекстуальные программы в названии романа К. Вагинова "Козлиная песнь".

А.В. Маркин (Москва). Сборник Г. Гейма "Вечный день".

Е.А. Козицкая (Тверь). Своеобразие заглавия рок-композиции.

Д.М. Давыдов (Москва). "Избегание названия": случайность или концепт?

В. Малкина


5-7 апреля 2000. Москва. Московский педагогический государственный университет. Международная академия наук педагогического образования. XII Пуришевские чтения "Всемирная литература в контексте культуры" (Н).

Е.Н. Черноземова. Аспекты педагогической деятельности профессора Б.И. Пуришева и принципы музейной педагогики.

В.Г. Зусман. "Свое" и "чужое" в русской и зарубежной литературе.

Н. Ефимова. Американская феминистская критика о романе В. Аксенова "Новый сладостный стиль".

Е.В. Жаринов. Протестантизм и русская романтическая беллетристика начала XIX в.

С.В. Сапожков. Д.С. Мережковский от поэзии "гражданской" к поэзии "символической".

А.А. Опарина. Путешествие как структурный элемент средневекового видения.

М.К. Попова. Город в системе средневековой жизни.

И.В. Делягин. Предопределенность борьбы папства и императоров Германии в шпрухе Вальтера фон дер Фогельвайде "Kvnjg Constantin der gar so VIL".

А.И. Жиленков. Обрядовая мистерийная традиция и "Божественная комедия'' Данте (к проблеме традиционализма средневековой литературы).

Е.Ю. Пятакова. Композиция рукописи "Соttоn Nero А.Х. (XIV в.).

Е.Е. Лилова. Новаторство Дж. Гасконя - романиста (Роман "Приключения мастера F.J.").

В.Н. Ганин. Образ четырех стихий в английской пасторальной поэзии XVl-XVII веков.

Н.Н. Торкут, Е.Н. Василина. Семантический базис образной системы английского конни-кетчеровского памфлета.

Е.В. Гутарук, Н.Н. Торкут. Синкретизм маньеризма и барокко в художественном мышлении Николаса Бретона.

В.А. Самойленко. К вопросу о жанровой природе романа Г. Четтла "Пирс Простак".

Е.А. Иконникова. Из истории "фигурного" стиха (на материале английской "метафизической" поэзии).

Н.Е. Ерофеева. Вопросы воспитания в комедии Мольера "Школа мужей".

Э.Б. Акимов. Шекспир и Джойс.

А.А. Скринлев. Портрет в "Сентиментальном путешествии по Франции и Италии" Л. Стерна.

А.С. Дежуров. О жанре сказок для театра Карло Гоцци.

С.Н. Дубровина. "Свободные адаптации" Жана Кокто.

С.Л. Фадеева. Роман Р. Олдингтона "Дочь полковника" как социально- психологический.

N.Y. Mourad. Dilsey's character and its artistic functions in Faulkner's "The sound and the fury".

А.Л. Ctpeльникова. Жанровые особенности драмы Г. Броха "Искупление".

С.Д. Жиронкина. Художественные средства раскрытия внутреннего мира героя в романе М. Юрсенар "Алексис, или трактат о тщетном противоборстве".

С.Г. Липнягова. "Весь мир театр..." (о романе С. Моэма "Театр").

М.Е. Левина. К вопросу о специфике эсхато-балаганного настроения в ранних романах И. Во (на материале романов "Упадок и разрушение", "Мерзкая плоть", "Пригоршня праха").

М.Н. Недосейкин. Мотив шума в романе Л.Ф. Селина "Путешествие на край ночи".

Т.С. Нипа. Символика круга в структуре "Тетралогии об Атридах" Г. Гауптмана.

Е.С. Панкова. Реминисценции в романе И.Р. Бехера "Прощание".

Е.А. Кытманова. Романы Г. Грина 1930-х - 40-х годов и католицизм.

Т.Г. Струкова. ''Морская трилогия" У. Голдинга: к постановке проблемы.

О.В. Пахомова. Исторические романы Мориса Дрюона (к типологии жанра).

С.Ю. Богачева. Функции детских образов в произведениях Г. Белля.

А.Н. Таганов. Повествовательные структуры Патрика Модиано.

В.В. Струков. Трансвестизм как способ мировидения.

И.С. Бочкарева. ''Голубой цветок" П. Фицжеральд как роман культуры.

А.Л. Савченко, М.К. Попова. Негромкая поэзия Ненси Берк.

Ю.Л. Горбова. "Работа души". Тема "детства" в произведениях Вальзера 90-х гг.

Е.В. Ушакова. "Человек для всех времен". (Образ Т. Мора в биографии Питера Акройда "Жизнь Томаса Мора", 1998).

О.Ю. Поляков. С. Джонсон о методе английской литературной критики.

В.Г. Решетов. Некоторые истоки литературной критики Оскара Уайльда.

Н.И. Соколова. Эссе А. Хеллема в контексте его эпохи.

Н.Б. Алдонина. А.В. Дружинин о поэзии А. Мицкевича.

Д.Н. Черниговский. Из истории изучения психологии творчества А.С. Пушкина (В.В. Вересаев и Д.Н. Овсянико-Куликовский).

Т.Л. Селитрина. "Принцип дополнительности" как один из универсальных принципов культурологии.

Н.А. Соловьева. Дестабилизация жанровых категорий: от духовной биографии к драматической романной структуре.

Б.Р. Напцок. К проблеме фантастического в английском "готическом" романе XVIII века.

В.А. Луков. Предромантизм (введение в проблему).

Н.Д. Садомская. К вопросу о неоромантизме в английской литературе.

И.В. Гладков. Кристоф Хайн о проблемах сознания человека конца XX столетия.

Е.Г. Милюгигна. О путях и способах мифологизации художественного мира в творчестве романтиков.

В.В. Курилов. Реализм как историко-литературная категория.

А.Ю. Кузнецов. О сущности референта в лирике.

Ю.Л. Цветков. Литература венского "модерна": национальная специфика и генезис.

Е.В. Тырышкина. Эстетика авангарда в русской литературе 1910-х гг.

М.А. Черняк. На перекрестке масскульта и эксперимента: к вопросу о литературной палитре современной прозы.

А.З. Хабибуллина. Эстетическая интерференция (теоретические и экспериментальные исследования).

Г.Н. Ишимбаева. Библейский миф в литературе ХХ века: "Иосиф и его братья" Т. Манна - "Агасфер" С. Гейма.

Л. Левина. "Вечно - Женское" в инициационной традиции Средневековья и "Собор Парижской Богоматери" Гюго.

И.Б. Казакова. "Тайное знание" средневековья в европейском романе Нового времени.

А.С. Дежуров, М.Е. Левина. Трактовка гротеска в книге Ю. Мёзера "Арлекин, или защита гротескно-комического".

Г.Ю. Карпенко. Дж. Вико и проблема "Возраста нации" в русской культуре XIX века.

М.М. Мишина. Особенности интриги во французском романе первой половины - середины XIX века.

Н.Л. Потанина. О журнализме беллетристов (художник и социокультурная ситуация).

Ю.М. Кухальская. Жанровые признаки английской литературной сказки о животных и "История о Кролике Питере" Беатрис Поттер.

М.С. Максименко. "Лишний человек" и "Русский самоубийца".

Т.В. Затеева. Народнический роман: проблемы жанровой типологии.

Я.С. Бритова. Влияние музыки на поэзию Стефана Малларме.

В.А. Луков, Л.В. Луков. Авангард во французском кино 1920-х годов.

М.Е. Сальнина. Язык кино в американском романе 1920-1930-х гг. ("День саранчи" Н. Уэста, "Последний магнат" Ф. Фицджеральда, трилогия Дос Пассоса "США").

В.П. Тарсуков. Знаковый смысл сюжета в литературном процессе 60-х - 80-х годов.

А.Ю. Зиновьева. Гамлетовская тема в творчестве Джона Китса.

И.Г. Гусманов. О философско-психологических основах эстетики Шелли.

И.В. Суворова. "Мельмот-скиталец" Ч.Р. Метьюрина и "Занони" Э. Дж. Бульвера-Литтона.

О.В. Тихонова. Специфика жанра комедии в творчестве К. Гуцкова 1840-х гг. (по пьесе "Коса и меч").

Е.В. Соловьева. "Королевские идиллии" А. Теннисона. Проблема жанра.

А.В. Mиронов. Мифологический путь героя в произведениях "Девяносто третий год" В. Гюго и "Овод" Э.Л. Войнич.

Г.В. Грошева. Изменение характера иронии в "Истории Петера Шлемиля" А. Шамиссо.

Г.Н. Храповицкая. Феномен "Лоренцаччо" А. де Мюссе.

В.М. Делягин, И.В. Делягин. Нереализованность душевных устремлений в произведениях Аннеты фон Дросте-Хюльсхоф.

Н.В. Осипова. Образцы главных героев в романах Ч. Диккенса и У. Теккерея ("Дэвид Копперфилд" и "Пенденнис").

М.И. Бондаренко. Рождественский жанр в творчестве Диккенса и Теккерея.

В.А. Хейлик. Роман леди Блессингтон "Два друга" и проблема психологизации английского романа.

К.С. Топольников. О месте комедий О. Уайльда в театральной жизни Англии конца XIX века.

О.В. Ковалева. Мифологема зеркала в творчестве О. Уайльда.

В.И. Пинковский. Пьеса А. Жарри "Ubu roi" в аспекте предшествования дадаизму и сюрреализму.

Н.П. Михальская. Мэй Синклер: проблемы эволюции модернистского романа в Англии.

С.Т. Журавлева. Место романа А. Беннета "Повесть о старых женщинах" в литературном процессе рубежа XIX-XX вв.

О.К. Анисимова. Кнут Гамсун и Арне Гарборг: новаторство в изображении литературного героя.

О.С. Мартынова. "Театр жизни" Гуго фон Гофмансталя.

Л.Е. Кузнецова. Тема абсурдности в поэзии Стивена Крейна.

О.В. Яицких. Художественные средства характеристики рыцарей тевтонского ордена в романе Г. Сенкевича "Крестоносцы".

Э.Р. Миассарова. Идейно-эстетическая функция и символическое значение цвета и света в творчестве М. Пруста.

Е. Косачева. Цветовая парадигма в ранней поэзии Йейтса.

А.А. Семенова. Миф и символ в творчестве Уильяма Батлера Йейтса.

В.П. Ефименко. От 19 века к 20: проблема преемственности в испанской культуре.

Т.В. Коровинская. "Философия радости" Гилберта Кита Честертона.

Е.В. Васильева. Пиршественные образы в романе Г.К. Честертона "Перелетный кабак".

Л.А. Синицына. "Мифологические" романы Висенте Бласко Ибаньеса в контексте его ранних произведений.

И.С. Киселева. "Арабелла" - лирическая комедия Гофмансталя.

Ю.А. Замазкина. Своеобразие невербального диалога в австрийской комедии начала XX века.

Е.А. Микрина. Жизнь через призму смерти: сравнительный анализ стихотворений Г. Гейма "Die morgue", Г. Бенна "Requiem" и P.M. Рильке "Morgue".

А.Ю. Степанова. Азбуки, азбуковники и грамматические сборники как среда бытования Федоровской версии Сказания черноризца Храбра "О письменах".

М.И. Воропанова. "Что в имени тебе моем?.." Отзвуки пушкинской антропонимики в русской литературе конца XIX - начала XX вв.

Т.Г. Ивлева. Заглавие повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".

Н.Ю. Похабова. Принцип организации хронотопа в поэмах М.Ю. Лермонтова "Сказка для детей" и А.А. Блока "Возмездие".

М.Н. Петрук. Своеобразие русской женской прозы 1830-1840-х годов.

О.А. Кислякова. Эстетическое преобразование истории в творчестве Н. Полевого.

Т.Б. Яковлева. Беллетристика М. Авдеева и русский роман 60-х гг. XIX века.

В.В. Межебовская. Функции иронии в "Предисловии" к роману Н.Г. Чернышевского "Что делать?".

Н.А. Гузь. Время и пространство в романе И.А. Гончарова "Обыкновенная история".

В.Б. Королева. Язык прозы М.Е. Салтыкова-Щедрина.

С.Ю. Толоконникова. Неомифологизм в сборнике Н. Гумилева "Тень от пальмы".

О.В. Щеголькова. Полифонизм смыслов как потенциальное свойство мотива, (на примере названия сборника Н.С. Гумилева "Костер").

О.Ю. Казрирчук. Творчество раннего Пастернака и поэтика символизма.

О.В. Горфинкель. Метафоризм раннего Б. Пастернака: стихия, сцепление, движение.

О.Е. Гайбарян. К постановке вопроса об импрессионистических тенденциях в прозе Г. Газданова.

Л.Е. Тагильцева. М.М. Пришвин и символисты.

М.Н. Капрусова. От "Реквиема" Л. Андреева к "Мастеру и Маргарите" М. Булгакова.

Н.М. Муравьева. "Мнимое безмолвие" пейзажа в "Поднятой целине" Шолохова.

Н.А. Нагорная. Книга А.М. Ремизова "Мартын Задека". Сонник": проблема жанра.

И.В. Некрасова. Особенности субъектной организации прозы И. Грековой.

О.А. Павлова. Антиутопия В. Войновича "Москва 2042" как постмодернистское произведение.

А.Г. Степанов Л.Г. О функции тропов у И. Бродского ("Муха").

Н.И. Прозорова. Данте в творчестве Бориса Зайцева.

Л.И. Сероменко. Дантовские мотивы в новеллистике Форстера.

О.В. Барский. "Монах" А.С. Пушкина и "Монах" М.Г. Льюиса.

Е.В. Гладышев. Печорин и Гамлет (невозможность эпической реализации).

Л.В. Дудова. Россия в книге Жермены де Сталь "1812".

Н.Г. Калинникова. Творчество Бальзака в России (30-е годы XIX века).

Е.Е. Кирикова. Проблема литературного влияния Тургенева на Конрада.

М.Б. Феклин. Тургенев в контексте английской литературы середины XIX века.

Д.А. Чугунов. Размышления о дворянстве в романах И.С. Тургенева и Б. Ауэрбаха.

И.И. Цыба. А.С. Пушкин, С.А. Садыг-Оол, О. де Бальзак (типологические связи русской, тувинской и французской литератур).

N. Вurке. Literature and national identity - contrast in american and canadian texts.

В.Р. Алминева. Роман в русской и татарской литературах (опыт сравнительно-типологического анализа).

Ся Чжунсянь. Судьба русской литературы в Китае.

М.И. Никова. Из опыта работы над практикумом по античной литературе.

О.А. Полякова. Некоторые аспекты изучения вечных (вековых) образов мировой литературы в лузе.

О.М. Валова. Сказка О. Уайльда "Счастливый принц" на практическом занятии в вузе.

А.Н. Соловьев. Пейзаж на уроках литературы в 10 классе.

И.О. Глазунова. Семантический контраст в повести И.С. Тургенева "Вешние воды".

Е.А. Леонтьева. Междометные фразеологические единицы в драматургии А.П. Чехова.

Ю.Ф. Зяблина. Контекстуально обусловленные ассоциативно-образные выражения цветового значения в стихотворении С.А. Есенина "Лисица".

Т.В. Гречушникова. Элемент традиционности в авторских инновациях экспериментальной немецкоязычной поэзии второй половины ХХ века.

Н.С. Рымарева. Функции лексических средств противопоставления в современной англоязычной художественной литературе.

А.Т. Грязнова. Проблема лексической адекватности художественного перевода.

Е.Б. Яковенко. Художественная ценность перевода Библии Мартина Лютера.

Е.М. Масленникова. Сонеты Шекспира в русских переводах XIX-XX веков: смысловые трансформации.

Л.А. Малинова. Переводческая стратегия Б.Л. Пастернака. Источники формирования.

А.Д. Жук. Переводы фрагментов из "Фауста" Гете П.Б. Шелли и современная Шелли теория и практика перевода

Ю.П. Солодуб. Стихотворение Поля Верлена "Le ciel est..." и его перевод Валерием Брюсовым.

И.А. Малютин. Зарождение Литературного Возрождения: леди Грегори и "Судьба сыновей Уснеха".

Ву Тхи Ха. Использование межъязыковых фразеологических эквивалентов при переводе фразеологии ранней прозы А.П. Чехова на вьетнамский язык.

В.Н. Ганин. "Русский" Донн (об эволюции отношения к творчеству английского поэта в русскоязычном литературоведении).

Л.В. Егорова. Поединки со смертью.

Т.Е. Каратеева. Стихотворные послания Д. Донна.

И.И. Магомедова. "Терновый венец": начало религиозной поэзии Д. Донна.

С. Голубков


14-16 апреля 2000. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет. Межрегиональная ассоциация исследователей западноевропейского искусства и культуры XVII века (МАИС). Санкт-Петербургское философское общество. Международная научная конференция "Шестые Лафонтеновские чтения: XVII век в диалоге эпох и культур" (Р).

Н.В. Атухович (Минск). "Лицо" и "маска" в "Максимах" Ларошфуко: к проблеме игровой поэтики.

К.Ю. Самойлович (Санкт-Петербург). Дидактический смысл басни Фенелона "Путешествие на остров Наслаждений".

И.Ю. Неронова (Калининград). Философия XVII века и ее влияние на художественное мышление де Сада.

Н.В. Забабурова (Ростов-на-Дону). Книга Стендаля "О любви" в свете психологических традиций французской культуры XVII века

Г.И. Модина (Владивосток). Традиции философии XVII века в мировоззрении и эстетике Флобера.

М.Ф. Кокорев (Санкт-Петербург). Мистика огня у Паскаля и Башляра.

И.В. Устинова (Москва). Метафора в испанской поэзии ХVII в. и ее современное теоретическое осмысление.

М.В. Медведева (Санкт-Петербург). Категория времени в философской лирике Ф. де Кеведо.

А.В. Ляшко (Санкт-Петербург). "Менины" Веласкеса в зеркале культурфилософии двадцатого столетия (Х. Ортега-и-Гассет и М. Фуко)

А.А. Скакун (Санкт-Петербург). XVII век как альфа и омега истории западноевропейской культуры.

М.С. Каган (Санкт-Петербург). XVII век в его отношении к прошлому и будущему европейской культуры.

Н.Т. Пахсарьян (Москва). Философско-эстетические следствия научной революции и проблема художественной целостности литературы XVII в.

Ю.Н. Солонин (Санкт-Петербург). Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX вв.

Ю.П. Кондратьев (Санкт-Петербург). Проблема нормативности личности в художественной культуре Западной Европы XVII в.

Л.В. Никифорова (Санкт-Петербург). Дворцы ХVII века в контексте истории проектирования.

А.Р. Ломоносов (Липецк). Феномен венецианской художественной традиции XVII в.

М.В. Коснырева (Санкт-Петербург). Коммуникативная игра как способ включения культуры XVII века в пространство мировой культуры.

Е.Г. Милюгина (Тверь). От космизма барокко к романтическому космизму.

В.М. Мультатули (Санкт-Петербург). Западноевропейское влияние в культурной жизни Москвы XVII века.

И.Л. Григорьева, Н.В. Салоников (Великий Новгород). Культурные традиции барокко и библиотека Новгородской школы Лихудов.

Л.А. Мишина (Чебоксары). Американская словесность XVII в. и последующая литературная традиция.

В.Г. Решетов (Киров). Фрэнсис Бэкон и английская литературная критика XVII в.

В.А. Мусвик (Москва). "Говорящие картины" и "застывшие стихотворения": представления о родстве литературы и изобразительного искусства в Англии на рубеже XVI - XVII вв.

Г.В. Яковлева (Санкт-Петербург). Пародия и пародическое использование в комедии Шекспира "Бесплодные усилия любви".

Ю.Л. Цветков (Иваново). Отвей, Шекспир и Гофмансталь: "Спасенная Венеция или Раскрытый заговор".

В.П. Комарова (Санкт-Петербург). Античность в сочинении Р. Бертона "Анатомия меланхолии".

Ю.Л. Хохлова (Архангельск). Образ Иисуса Христа в религиозной лирике Джона Донна.

В.С. Трофимова (Санкт-Петербург). Французская литература XVII в и проза Афры Бен.

О.Ю. Поляков (Киров). Литературные референции в "Журнале джентльмена" П. Моттэ и "Афинском Меркурии" Дж. Дантона.

Е.В. Пляцакова (Москва). Трансформация библейского образа Абадонны у Мильтона и Клопштока.

С.М. Шаулов (Уфа). Игра о камне Андреаса Грифиуса (метафора в силовом поле эмблемы).

Ю.А. Плаксина (Уфа). Баллада А. фон Платена "Кlaglied Kaiser Otto des Dritten" и традиция духовной песни.

Е.С. Панкова (Орел). Образы немецких поэтов XVII века в творчестве И.Р. Бехера.

Н.Э. Сейбель (Челябинск). Симплицистические черт в современном немецком романе.

Ю.Г. Акимов (Санкт-Петербург). Образ Нового Света во французской литературе XVII в.

К.А. Чекалов (Москва). Образы животных в баснях Лафонтена и в новеллистической книге Дж. Джуссани "Бранкалеоне".

А.А. Скакун (Санкт-Петербург). Лафонтен в оценке русской критики и журналистики XVIII - начала XIX вв.

Т.В. Саськова (Москва) Эстетические представления Лафонтена в художественной рефлексии русских поэтов второй половины XVIII века.

И.Ю. Позднякова (Днепропетровск). Лафонтен и Крылов в контексте культурных ассоциаций романа В. Пелевина "Жизнь насекомых".

А.И. Озерова (Санкт-Петербург). "Тартюф" - отражение своего века.

Н.В. Тимофеева (Санкт-Петербург). Образ либертена у Мольера и Сада.

Н.Н. Степанова (Саратов). Расин в оценке французских классиков XIX в.

Кроме того в программе конференции были заявлены, но не прозвучали следующие доклады:

Л.Т. Викулова (Иркутск). Прагматические установки в авторском перитексте литературной сказки XVII века в свете "Спора о древних и новых авторах".

Н.А. Зубова (Псков). Пророческие символики Блеза Паскаля.

Б.Н. Тарасов (Москва). Оценка XVII века в неопубликованной статье В.В. Розанова "Паскаль".

Б.П. Модин (Владивосток). Декарт и западноевропейская философия XX века.

П.А. Павлович (Санкт-Петербург). Повседневные безальтернативные максимы свободы воли как бытие дара жизни и достоинства человека XVII века.

Е.В. Пчелов (Москва). Европейская астронимика XVII века как явление культуры.

О.А. Кяслякова (Тверь). Орден иезуитов как философский и культурный феномен.

А.Д. Кузнецова (Санкт-Петербург). Эволюция понятия "барокко" в мировом литературоведении и искусствоведении (основные этапы).

О.Л. Калашникова (Днепропетровск). Русская повесть первой половины XVIII века и европейская литературная традиция.

И.С. Приходько (Владимир). Личность автора и прочтение текста: Шекспир.

Е.П. Зыкова (Москва). Образ сада в поэзии Э. Марвелла.

В.Л. Струков (Воронеж). В споре с Новым временем: роман П. Акройда "Мильтон в Америке" и вожделения постмодернизма.

И.Н. Лагутина (Москва). Натурфилософия Якоба Беме в восприятии немецкого романтизма.

М.О. Гончар (Москва). Жанровое своеобразие романов Мадлен де Скюдери.

Г.Н. Ермоленко (Смоленск). Дихотомия "стихи /проза" в творчестве Лафонтена.

Г.В. Овчинникова (Тула). Концептуальная картина мира и ее языковое выражение в баснях Лафонтена.

А.П. Грачев (Ижевск). "Басни Лафонтена" в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

Л.И. Гительман (Санкт-Петербург). История создания "Комеди Франсэз" и особенности сценического искусства Франции конца XVII в.

А. Скакун


19-20 апреля 2000. Нижний Новгород. Министерство образования Российской Федерации. Администрация города Нижнего Новгорода. Нижегородский государственный педагогический университет. Российская научная конференция, посвященная 55 годовщине окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны "Homo belli - человек войны" в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII - ХХ веков".

Е.С. Сенявская (Москва). Теоретические проблемы военной антропологии: историко-психологический аспект.

Л.С. Рубан (Москва). Человек на войне: правовая незащищенность и проблема выживания.

Л.Е. Шапошников (Нижний Новгород). Православие и патриотизм.

О.А. Колобов (Нижний Новгород). Проблема перемещенных лиц и ее решение.

И.А. Кирьянов (Нижний Новгород). Студенчество НГПУ в 1937 - 1941 годах.

В.А. Фортунатова (Нижний Новгород). Военная антропология как наука о возможностях человека.

А.А. Сергунин (Нижний Новгород). Человек мира воины: политическая антропология школы мирных исследований.

Д.А. Федоров (Нижний Новгород). Метафизика нежизни и этика неразличия в историческом времени-пространстве.

Э.Н. Кордюкова (Нижний Новгород). "Homo belli" в военной теории Клаузевица.

Н.В. Соколова (Москва). Война и "мир": общины деревни центральной России в годы северной войны.

Г.И. Королев (Москва). Герб как знак социальной мобильности военного человека ХУI1I-ХIХ вв.

И.А. Федотова (Нижний Новгород). Славянофильский взгляд на патриотизм.

Л.В. Жукова (Москва). Военное духовенство в период русско-японской войны 1904- 1905 гг.

А.Б. Асташов (Москва). Сексуальный опыт солдат русский армии в первую мировую войну как часть формирования "рабочего войны ".

А.В. Грехов, Н.Н. Грехова (Нижний Новгород). Опыт медико-статистического анализа социальных последствий участия России в первой мировой войне (по материалам Общества русских врачей).

А.А. Демичев (Нижний Новгород). О специфике правосознания "Homo belli" (на примере суде присяжных в годы первой мировой войны).

Н.С. Ватняк (Коломна). Учащаяся молодежь в годы первой мировой войны.

Ю.А. Бакныкин (Москва). Отношение Православной Церкви к войне и воинской службе. История и современность.

И.В. Макаров (Нижний Новгород). Религиозный подъем в годы Великой Отечественной войны.

М.В. Белов (Нижний Новгород). Карагеоргий эпический и исторический.

А.Ф. Солдатов (Владимир). Л.Г. Корнилов и современники (по материалам периодической печати, 1917 г.).

Н.В. Покровский (Москва). Шпиономания в годы первой мировой войны: дело полковника Мясоедова.

Д.Н. Панов (Нижний Новгород). Оценка труда А.И. Деникина: "Очерки русской смуты" в отечественной историографии.

А.М. Бирюков (Коломна). Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери: в годы войны и мира.

Б.М. Пудалов (Нижний Новгород). Альпийский поход 1799 г. в документах семьи Горчаковых.

А.В. Гулин (Москва). Московский пожар 1812 года в духовной истории России.

И.Л. Журявская (Москва). Дневник участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг. унтер-офицера Никиты Ефремова (по неопубликованным материалам ОПИГИМ).

И.Р. Гражданинов (Нижний Новгород). Солдат первой мировой: судьба Семена Вехша.

Т.П. Виноградова (Нижний Новгород). Война в судьбах выпускников Нижегородской губернской гимназии 1913 г.

Е.А. Слепенкова (Нижний Новгород). Изменение отношения к первой мировой войне преподавателей Нижегородского учительского института.

А.А. Алешков (Нижний Новгород). Современники о Первой мировой войне.

О. Мансурова (Нижний Новгород). Петр Нестеров - выдающийся летчик первой мировой воины.

В.Н. Костерев (Нижний Новгород). Фронтовое бытие молодого человека "эпохи Великой Отечественной войны".

О.Ю. Макаров (Нижний Новгород). Личные трофеи воинов Великой войны в ракурсе истории повседневности.

Л.А. Тимохина. У войны недетское лицо (дети в концлагерях).

С.В. Архипова (Псков). Малолетние узники фашизма.

В.М. Перепелова. Великая Отечественная воина 1941-1945 гг. в письмах и дневниках.

Г.М. Рассадина (Нижний Новгород). Письма фронтовиков, хранящиеся в фондах Государственного архива Нижегородской области.

В.К. Сорокин (Нижний Новгород). Книга памяти кафедры материаловедения НГТУ.

А.Н. Еранцев (Городец). Нижегородская областная Книга памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. как исторический источник.

Е.И. Подрепный (Нижний Новгород). Летчики-испытатели нижегородского авиационного завода в годы войны и мира.

З.С. Коновалова (Городец). Великая Отечественная война глазами летчика-истребителя (по мемуарам А.В. Ворожейкина).

В.Ю. Альбов (Нижний Новгород). "За сдачу в плен без сопротивления..." Судьба добровольца Горбунова.

О.К. Гуляева (Нижний Новгород). "Музей нижегородской интеллигенции. Еще одна легенда Великой Отечественной" (о заслуженном юристе России В.К. Звереве).

Л. Селезнев (Нижний Новгород). Письма с фронта как источник по истории семьи Хавкиных.

Д. Честных (Нижний Новгород). Судьбы ветеранов Великой Отечественной войны (на примере семьи Честных).

М. Косарев (Нижний Новгород). Жизнь Городца в годы войны (по воспоминаниям Косарева).

Р. Каленихин (Нижний Новгород). Письма с фронта (по материалам семейного архива).

А. Таганова (Бор). Судьба одного адресата.

Е.И. Гусева (Нижний Новгород). Великая Отечественная воина в истории моей семьи.

А. Шохина (Дивееево). Мои родные в годы войны.

Р. Кудряшов (Выкса). Великая Отечественная воина в истории моей семьи.

Т.В. Романова (Москва). Война и мир души человеческой (философия Л.Н. Толстого и современное воспитание).

В.В. Михайлова (Псков). Сожженные деревни Псковщины глазами современной молодежи.

И.Л. Верещагин (Саров) Проблемы военной археологии. Школьный поисковый отряд.

С. Иванцов (Арзамас). Работа поискового отряда "Броня".

Т.Ю. Слесарева. Тема войны в школьных краеведческих музеях Нижегородской области.

Л.М. Добролюбова (Бор). Проблемы военно-патриотического воспитания в школе.

В.Н. Незамаева (Городец). Военно-патриотическое воспитание (из опыта работы Городецкого педагогического колледжа).

Т.В. Гусева (Нижний Новгород). Конкурс "Война в истории моей семьи" как зеркало народной памяти.

В.М. Строгецкий (Нижний Новгород). Пелопонесские войны и их последствия как фактор, подтверждающий правильность цивилизационного подхода к исследованию всеобщей истории человечества.

А.В. Хазина (Нижний Новгород). Становление этики ненасилия: уроки стоика Посидония.

В.Р. Новоселов (Москва). Формирование корпоративного сознания военных во Франции XVI в.

О.И. Варьяш (Москва). Особенности защиты пограничных земель в средневековой Испании.

А.А. Воронина (Нижний Новгород). Моральные принципы средневекового рыцарства.

Л.В. Софронова (Нижний Новгород). Теория и практика ненасилия в христианском гуманизме "Оксфордских реформаторов" (Д. Колет, Эразм, Т. Мор).

В.В. Лукоянов. Гуманистическая эссеистика о военном искусстве (Ж. Боден, Ф. Бэкон).

В.М. Меженин (Нижний Новгород). Солдат, армия, народ, долг, повиновение и величие (по мемуарам Альфреда де Виньи "Неволя и величие солдата").

Т.Г. Минеева (Нижний Новгород). Война и право: история вопроса.

Г.В. Воронкова (Нижний Новгород). Мотивация военной службы английских солдат на Востоке в XVII веке.

М.Ю. Шляхов (Нижний Новгород). Историческое значение Наполеоновских войн в работах А.А. Корнилова.

Н.В. Ростиславлева (Москва). К. фон Роттек и Ф.К. Шлоссер о России в европейских войнах ХVIII - начала XIX вв.

В.В. Груздева (Нижний Новгород). Русская религиозно-философская традиция о метафизике истории и о метаисторическом смысле войны.

И.Д. Треушников (Нижний Новгород). Европа и Россия в 1914 году: смыслы войны (диалог религиозных мыслителей).

О.И. Галкина (Коломна). Англо-германские противоречия в преддверии первой мировой войны и позиция британских парламентариев.

С.В. Морозов (Москва). Синдром утраченного величия: имел ли он место у истоков польско-чехословацкого конфликта в Тешинской Силезии в 1918, 1920, 1938 гг.

Т.В. Куликов (Нижний Новгород). Принять время всерьез.

М.М. Кудюкина (Москва). Война, которой не было: военная угроза 1927 г.

В.А. Сомов (Нижний Новгород). Война и общественное сознание в 1941 году.

Д.В. Голубев (Москва). "В драке на других надеяться трудно". Союзники глазами советского общества 1941-1945 гг.

О.Н. Коржиков (Aстрахань). Вооруженные конфликты.

Б.А. Ночвина (Нижний Новгород). Правовые истоки трансформации германской политики во второй половине XX века.

А.С. Макарычев (Нижний Новгород). "Мягкие" и '"жесткие" факторы пограничной безопасности: идентичность Северо-Запада России между геополитикой и геоэкономикой.

М.Г. Макарычева (Нижний Новгород). Военно-стратегические аспекты современных американо-российских отношений.

К.П. Сергеева (Нижний Новгород). Социальный и экономический аспекты современной войны на Северном Кавказе (на примере Дагестана).

Д.В. Шадымов (Москва). Армия и Церковь глазами россиян: рубеж веков.

М.П. Самойлова (Нижний Новгород). Первая Сицилийская экспедиция 427-424 годов до н.э. как малоизвестный эпизод Пелопонесской войны.

А.В. Курочкина-Лезина. Человек в художественном пространстве древнерусской воинской повести.

Е.М. Дзюба (Нижний Новгород). Мир и война в автобиографическом и романном повествовании XVIII века.

М.С. Рыбакова (Нижний Новгород). Аспекты взаимосвязей искусства и войны.

О.Л. Роганова (Москва). Нравственно-социальный аспект концепции государственного устройства и борьбы с насилием в русско-немецкой литературно-фольклорной традиции ХVIII-ХХ веков.

А.В. Трофимова (Нижний Новгород). Страницы живописной летописи освободительной войны на Балканах XIX века.

В.Т. Захарова (Нижний Новгород). Священное и мирское в восприятии героев первой мировой войны (по произведениям Ив. Шмелева 1914-1916 гг.).

Е.М. Карюхина (Нижний Новгород). Первая Мировая война и русское искусство.

Г.В. Маскаева (Нижний Новгород). Творческие поиски художников Великобритании и первая мировая война.

Н.В. Рязанова (Нижний Новгород). Художественная жизнь Нижнего Новгорода в годы первой мировой войны.

А.В. Эрастова (Нижний Новгород). Разрушение личности под воздействием воины (рассказ А. Платонова "Возвращение").

Ю.М. Смирнов (Муром). Предвидение грядущей войны (М.А. Булгаков, "Адам и Ева": поэтика и политика)

Г.Н. Ленской ( Москва). Образ Великой Отечественной войны в творчестве фронтовых кинооператоров и фотокорреспондентов.

Т.В. Хлюстова (Нижний Новгород). Человек и война в прозе В. Тендрякова (авторская концепция и формы ее выражения).

Е.А. Орлова (Нижний Новгород). К проблеме индивидуального и глобального в искусстве периода II Мировой войны.

И.И. Лукичева (Нижний Новгород). Война как экзистенциональная категория (на примере творчества Г. Белля).

Е.В. Матвеева (Арзамас). Роль красного цвета в военной прозе ГДР.

Ю.В. Назарычева (Нижний Новгород). Война, власть, масса. На материале творчества Э. Канетти.

Т.П. Комышкова (Нижний Новгород). Кавказский пленник В. Маканина: воина в сознании человека толпы.

С.Л. Малафеева (Москва). Локальные войны 1980-90-x годов в современном отечественном кинематографе.

Н.Э. Гронская (Нижний Новгород). Война как пик языкового манипулирования (на материале российских газет периода последней Чеченской войны).

Л.С. Павлов (Нижний Новгород). Ф. Малиновский о воине как специфической форме деятельности социума.

И.Г. Дуров (Нижний Новгород). Социальная защита офицеров и матросов кораблей, построенных на Соломбальской верфи в 1710-1715 гг.

Д.А. Николаев (Нижний Новгород). Нижегородское земство и проблемы использования труда военнопленных в годы первой мировой войны.

О.Ю. Лапшина (Нижний Новгород). Приоритеты обеспечения рабочих в условиях выхода из войны.

С.И. Михальченко (Брянск). Варшавский университет в годы первой мировой и гражданской войн.

Н.В. Сорокин (Кострома). Влияние первой мировой войны на кустарные промыслы Костромской губернии.

Ю.Г. Галай (Нижний Новгород). Правовые проблемы охраны Отечественного культурно-исторического наследия во время I-й мировой войны.

В.Ю. Альбов (Нижний Новгород). "Мы, финны, такие же рабочие или крестьяне, как и вы". Идеологическая обработка противником советских военнопленных в ходе "зимней войны" 1939 - 1940 гг. (по материалам фильтрационных дел).

Ю.А. Перчяков (Нижний Новгород). К вопросу о дезертирстве в 1941-1945 гг.

Л.Н. Казнин (Нижний Новгород). Женщина и война. Трудовой подвиг крестьянки в Отечественной войны.

Г.В. Серебрянская (Дзержинск). Человек - война - здоровье. Организация здравоохранения на предприятиях Волго-Вятского региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

А.П. Васягин (Нижний Новгород). Материалы колхозников Горьковской области в период Великой Отечественной войны.

М.Ф. Винокурова (Нижний Новгород). Из истории промышленных предприятий Ворошиловского района г. Горького в 1941- 1945 гг.

А.Г. Сомов (Нижний Новгород). Промышленное строительство в годы войны на территории Горьковской области.

Н.А. Шустов, Л.Д. Покровская (Владимир). Оружейники Коврова фронту.

С.Б. Белов (Нижний Новгород). Изучение войны и социальная психология.

Т.Л. Бибанов, И.М. Бронский, Г.А. Мелешко (Нижний Новгород). Нижегородцы - война и дети.

С.Л. Юрьева (Нижний Новгород). Досуг горьковчан в годы Великой Отечественной войны.

М.Н. Добротвор (Нижний Новгород). Необычные происшествия в Горьком в годы войны.

И.Г. Кузнецова, Л.В. Махеева (Самара). Мемориальная функция библиотеки в контексте празднования Великой победы.

И.Ю. Акифьева (Самара). Куйбышевские библиотеки в годы Великой Отечественной воины.

ОКНИ РГГУ


13-15 мая 2000. Тверь. Тверской государственный университет, кафедра теории литературы. Третья всероссийская конференция "Драма и театр" (Н).

В.А. Садикова (Тверь). Специфика языка и композиции "маленькой трагедии" А.С. Пушкина "Скупой рыцарь".

Н.А. Кожевникова (Москва). Диалог в чеховской драме.

Н.В. Кокорина (Тверь). "Следы" желтых ботинок Лопахина (Чехов, Булгаков, Набоков).

Т.Г. Ивлева (Тверь). Доктор в драматургии Чехова.

Г.В. Петрова (Великий Новгород). Философия трагедии И. Анненского.

Е.П. Беренштейн (Тверь). Типы культуры в пьесе В. Хлебникова "Маркиза Дэзес".

В.Б. Чупасов (Тверь). Сцена на сцене: проблемы поэтики и типологии.

Е.А. Подшивалова (Ижевск). Категория жанра в "Багровом острове" М.А. Булгакова.

Н.И. Ищук-Фадеева (Тверь). Ремарка как знак театральной системы.

Ю.Н. Серго (Ижевск). Принципы воплощения идеала в драмах Л. Петрушевской.

М.В. Серова (Ижевск). Театр слова Анны Ахматовой.

Н.Г. Медведева (Ижевск). "Я теперь скорее драматург...": К интерпретации поэмы-мистерии И. Бродского "Шествие".

В.В. Гульченко (Москва). Чеховские финалы ("Три сестры", "Вишневый сад").

Ю.Б. Орлицкий (Москва). Драматическое начало в стихотворениях и прозе Генриха Сапгира.

М.В. Строганов (Тверь). Сценография "немой сцены" в "Ревизоре" Гоголя.

В.А. Жаров (Тверь). Текст и спектакль (к интерпретации образа Сонечки Мармеладовой).

Е.А. Полякова (Москва). О понятии "театральность": театр и театральность в романе.

И.С. Приходько (Владимир). Театр А. Блока: эстетическая значимость и сценическая невоплощенность.

А.Н. Анисова (Москва). Классический литературный текст в современных театральных постановках.

О. Василевская (Тверь). Драматургия рекламы.

Г.М. Торунова (Самара). Попытка определения типологии театра.

Ю. Орлицкий


18-19 мая 2000. Липецк. Липецкий государственный педагогический институт. Всероссийская научно-практическая конференция "Слово и концептуальная модель мира в литературе о Великой Отечественной войне" (Н).

А.Н. Кожин (Москва). Мир солдата в слове Великой Отечественной.

Л.Ю. Астахина (Москва). Древнерусская рукописная картотека (КДРС) Словаря русского языка ХI-ХVII вв. в годы Великой Отечественной войны.

С. Гехтляр, Е. Марченков (Брянск). "Мысль о мире" в стихах русских поэтов о войне (к вопросу о содержательных и выразительных компонентах культурного концепта).

В.К. Радзиховская (Москва). О социальном и прагматическом аспектах функционально-семантической категории взаимности (на материале художественных произведений о войне).

Л.Н. Голубева (Елец). Человек на войне (нравственно-философский подтекст военной прозы А. Платонова).

Т.А. Никонов (Воронеж). "Русское" и "советское" в литературе 40-х годов.

А.А. Кацевал (Борисоглебск). Тоталитарные и гуманистические тенденции в развитии общественного сознания и авторская интерпретация времени в романах о войне.

Н.Н. Золототрубова (Воронеж). "Невеликая, неотечественная": повести и рассказы современных авторов - М. Бутов, О. Ермаков и Г. Владимов.

С.С. Одинцова (Липецк). "Маленький человек" - что еще? (на материале современной мировой художественной литературы).

С.Д. Жиронкина (Липецк). Осмысление опыта второй мировой войны в романе М. Юрсенар "Воспоминания Адриана".

Г.В. Звешова (Липецк). К проблеме языкового воплощения национального архетипа: повесть К. Воробьева "Это мы, Господи!.."

Ю. Гридунова (Липецк). Время и вечность в повести В. Некрасова "В окопах Сталинграда".

А.П. Кострикина (Новосибирск). Картина войны в очерке К. Симонова "Июнь - декабрь".

А.В. Глазков (Москва). Пространство в стихотворениях В. Высоцкого о войне.

И.П. Лапинская (Воронеж). Тема Великой Отечественной войны в творчестве В. Высоцкого.

Л.И. Король (Липецк). "Огонь врага огнем поправ " (концепт "огонь" в стихотворении А.Т. Твардовского "Огонь".

Чннь Тхи Ким Нгок (СРВ, Дананг). Устойчивые национальные словесные образы в литературе о войне.

В.В. Наседкина, И.И. Стена (Липецк). "Вернусь, товарищи, назад, к той памяти жестокой" (о концепте "память" в военной лирике А.Т. Твардовского).

Н.Н. Носкова (Липецк). К вопросу о ментальных представлениях, отраженных в слове поэмы: А.Т. Твардовского "Василий Теркин".

Н.В. Короткова, О.Д. Руднева (Липецк). Трагедийность бытия в повести К. Воробьева "Крик": языковое выражение.

Н.Ф. Истомина (Липецк). Текстовые функции именования главного персонажа в рассказе А. Платонова "Среди народа".

Е.В. Соломыкина. (Липецк). Языковое воплощение онтологического статуса памяти и времени в рассказе Ю. Нагибина "В те юные годы".

В.М. Никонов (Липецк). Эмотивность/экспрессивность как отражение многомирия средствами языка в рассказах А.Н. Толстого "Русский характер" и М.А. Шолохова "Судьба человека".

М.И. Иванова (Тамбов). О языковых особенностях стихотворения Ю. Полякова о войне.

Г.С. Журавлева (Липецк). Наука ненависти.

Т.М. Свиридова (Елец). Языковое оформление отношений согласия и несогласия между говорящим и слушающим (на материале произведений военной тематики).

М.С. Максименко (Краснодар). Неузуальное слово в пасторали Виктора Астафьева "Пастух и пастушка".

О.М. Чередниченко (Ростов-на-Дону). Абстрактное слово в военной прозе Астафьева.

Е.Б. Патракеева (Тамбов). Языковые особенности текстов о войне (на материале авторской песни).

А.С. Кондратьев (Липецк). Духовный смысл лирики Великой Отечественной войны.

Р.М. Кобзева (Липецк). "Жизнь души" в рассказе А. Платонова "Возвращение".

А.В. Шаравян (Брянск). Специфика освоения темы Великой Отечественной в прозе 70-80 годов.

И.В. Попова (Мичуринск). Тема военного тыла в творчестве М.М. Пришвина 1941-1945 гг.

В.С. Тасторгуева, В.Н. Наседкина (Липецк). "Любовь" и "смерть" в повести В.П. Астафьева "Пастух и пастушка".

А.С. Путеев (Липецк). "Военный цикл" в лирике В.С. Высоцкого.

Н.В. Ершова (Липецк). "Великое испытание войной": нравственный выбор Андрея Соколова и Григория Мелехова ("Судьба человека" и "Тихий Дон" М.А. Шолохова).

М.Ю. Белянин (Липецк). Великая Отечественная война в духовном опыте А.И. Солженицына.

М.А. Дубова (Коломна). Тема Великой Отечественной войны в русской литературе: к вопросу о контактных и типологических связях.

Л.Б. Олядыкова (Элиста). Военная лексика в художественных произведениях о Великой Отечественной войне, изучаемых в школе.

Н.М. Тюленева (Липецк). Литература о Великой Отечественной войне в школьной программе.

О.В. Ланская (Липецк). Роман Ю. Бондарева "Горячий снег": художественная концепция мира ( к урокам словесности).

Л.С. Кованиева (Липецк). Стихи В.С. Высоцкого о Великой Отечественной войне в школьном курсе литературы.

Л.Б. Яковлева (Липецк). Интонационно-смысловой анализ художественных текстов в школе (на примере "Повести о настоящем человеке" Б.Н. Полевого).

Г.Н. Васильева (Липецк). "По страницам произведений о Великой Отечественной войне" (к урокам внеклассного чтения).

А. Кондратьев


22-24 мая 2000. Киров. Вятский государственный педагогический университет. Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной русистики" (Памяти В.И. Чернова) (Р).

О.П. Ермакова (Калуга). Активные процессы в лексической семантике конца ХХ века.

П.А. Лекант (Москва). Категориальное значение частей речи и семантика членов предложения.

Б.И. Осипов (Омск). О месте некоторых понятий в системе русского синтаксиса.

Л.А. Климкова (Арзамас). Параметры микротопонимического пространства нижегородской деревни.

Е.А. Мерзлова (Киров). О некоторых особенностях полисемии конкретной лексики (на примере существительных со значением "помещение").

М.В. Сандакова (Киров). О двух типах метонимического переноса качественных прилагательных.

О.Н. Федянина (Киров). Лексические локализмы в спонтанной речи кировчан.

Н.В. Юдина (Владимир). К вопросу о семантике и синтагматике относительных прилагательных (в сфере терминов родства).

Е.И. Аюпова (Казань). Категория рода в группе наименований ребенка в русском языке.

А.Н. Горбунова (Киров). Глаголы со значением заготовления, приготовления и потребления пищи в конструкциях с предикативом.

М.В. Дегтярева (Москва). Предикатив в системе частей речи современного русского языка.

О.Н. Журавлева (Киров). Семантика каузативных глаголов, сочетающихся с целевым инфинитивом. Глаголы дать - давать в сочетании с инфинитивом цели.

Л.В. Калинина (Киров). Лексико-грамматические разряды существительных как пересекающиеся классы слов.

О.В. Мальцева (Киров). Cубстантивация прилагательных в семантическом аспекте.

А.С. Бочкарева (Киров). Однословные предложения в русском языке.

Ю.Б. Орлицкий (Москва). "Стихотворный текст" и "рамка": формы ритмического взаимодействия.

Т.В. Петрусь (Киров). О семантических особенностях звуковой лексики в рассказе А. Грина "Крысолов".

В.А. Коршунков (Киров). "Колдовские глаза" и "мальчики кровавые". Дополнения к лингвистическим штудиям В.Г. Долгушева и Э.Д. Головиной.

Г.И. Устинова (Киров). Синтаксические функции именных действительных причастий в языке Московского летописного свода конца ХV века.

Г.А. Бакулина (Киров). Новый подход к работе с лексическим значением слова в начальной школе.

Н.А. Жигулина (Киров). Иррелевантность как признак стиля учебной книги ХVII века.

Л.В. Краснова (Киров). Акцентологическая норма и ее реализация в речи студентов.

Л.А. Мосунова (Киров). Словесное рисование как средство углубления анализа художественного текста.

А.Д. Степанова (Киров). Совершенствование видов речевой деятельности на уроках русского языка.

Л.П. Сычугова (Киров). Пособие по структурированию предложений.

Л.П. Сычугова (Киров). Человек в зеркале языка и знаковой системы живописи.

А.Е. Ануфриев (Киров). "Киммерийски приветствую Вас..." (Некоторые особенности писем Е. Замятина М. Волошину).

Н.О. Осипова (Киров). Поэтическая графика М.И. Цветаевой.

В.Г. Долгушев (Киров). Сравнительно-сопоставительный анализ приемов языковой игры в поэзии В. Высоцкого и русской разговорной речи.

С.В. Чернова (Киров). Активный и пассивный субъекты (формы выражения, характер принятия решения, способ достижения цели).

Кроме того, в программе конференции были заявлены, но не прозвучали следующие доклады:

М.А. Бобунова (Курск). Композиты с диссимилятивным повтором в словаре языка русского фольклора.

В.А. Гречко (Нижний Новгород). О словаре синонимов языка А.С. Пушкина.

А.В. Жуков (Новгород). О природе фразеологического знака.

И.И. Ильина (Самара). Серийные обозначения волжских судов: номены? онимы?

Н.А. Илюхина (Самара). К вопросу о принципах лексикографического описания метафорики.

А.Б. Копелиович (Владимир). Эволюция термина "управление".

М.В. Косова (Волгоград). К вопросу о грамматической типологии терминов.

Е.Б. Кузьмина (Коломна). Бессмертник - бессмертный?

Л.А. Мардиева (Казань). Жаргонная лексика в газетно-журнальной периодике.

Е.В. Маринова (Нижний Новгород). О принципах разграничения синонимии и вариантности в терминологии.

А.С. Рылов (Нижний Новгород). Синонимия терминов спортивных игр.

Ю.В. Сложеникина (Самара). Изменение терминов в плане выражения (на примере терминологии коррекционной педагогики).

М.В. Сорокина, С.А. Якимова (Нижний Новгород). Контекстные варианты и речевые эквиваленты как результат функционирования терминологических единиц (на материале лингвистической терминологии).

А.А. Халанская (Краснодар). Функция эвфемизмов и дисфемизмов в русском и английском языках.

Ю.К. Хачатурова (Казань). Некоторые замечания по поводу синонимического взаимодействия лексем год - лето в русском языке.

В.Б. Шавлюк (Нижний Новгород). О разграничении собственно терминов и номенов (на материале терминологии исторической грамматики русского языка).

С.А. Якимова (Нижний Новгород). Морфолого-синтаксическая организация терминологических единиц (на материале терминологических систем современных русского и польского языков).

Е.С. Ярыгина (Москва). О семантическом тождестве терминологических выражений.

С.И. Берневега (Сыктывкар). Слово "демократия" как ключевое слово эпохи.

В.С. Дерибас (Самара). Микротопонимия г. Сызрани: лексико-семантический аспект.

Ф.С. Камалова (Казань). Лексико-семантическая группа глаголов речи русского и татарского языков.

Е.Г. Коваленко (Краснодар). Коннотативный аспект семантики фразеологизмов.

Е.В. Коннова (Москва). Значение и употребление лексемы "по существу".

О.Э. Королева (Калуга). Метонимия и оценка.

Е.А. Леонтьева (Коломна). Место междометных фразеологических единиц в семантическом поле эмоций.

Т.Е. Помыкалова (Челябинск). Специфика семантики имени прилагательного в названиях произведений живописи: проблема связи языка и искусства.

Т.В. Симашко (Северодвинск). Особенности анализа фразеологизмов как единиц денотативного класса.

Ю.Ю. Ушакова (Калуга). Метафора-сравнение и эпитет. Трансформационные возможности.

О.В. Чериан (Нижний Новгород). Особенности семантической структуры арготических зоофитоморфизмов.

Э.А. Балалыкина (Казань). К вопросу о "фразеологичности" - "идиоматичности" семантики производного слова.

А.И. Безродных (Киров). Семантические и деривационные особенности девербативных глаголов.

А.А. Безрукова (Самара). Отаббревиатурная деривация в словарях русского языка.

Л.Ю. Буянова, И.А. Ляхович (Краснодар). Окказиональная деривация как фактор самореализации языковой личности.

К.А. Власова (Арзамас). К вопросу о внутренних и внешних отношениях единиц словообразовательного гнезда.

С.А. Воропаева (Москва). Роль словообразовательной парадигмы при выражении оценочного значения.

Т.А. Галкина (Нижний Новгород). Способы синхронического словообразования отсубстантивных полиаффиксальных производных существительных.

И.В. Ерофеева (Казань). Словообразовательные особенности наименования лиц по территориальной и этнической принадлежности в "Повести временных лет".

Н.А. Ерошкина (Коломна). О словообразовании существительных с собирательным значением.

Н.В. Коновальцева (Самара). Префиксы как средство создания комического эффекта.

М.С. Максименко (Краснодар). Функциональные компоненты неузуальной системы современного русского языка в отечественных масс-медиа. Специфика функционирования окказионализмов.

Н.Л. Образцова (Челябинск). О парадигматических отношениях в словообразовательных гнездах.

Л.М. Овдей (Владивосток). Просторечные лексические дериваты.

И.И. Теплова (Нижний Новгород). Из опыта построения структурно-семантической типологии приставочных глаголов.

Р.И. Тихонова (Самара). Активизация суффиксального словообразования имен существительных в русском языке конца ХХ века.

О.А. Хожикулова (Казань). Становление словообразовательной синонимии типа нахальство-нахальность.

В.В. Вишненкова (Пенза). Грамматический статус отрицания "не".

Н.А. Вуттке (Сыктывкар). Функциональная характеристика предлогов.

А.Г. Евдокимова (Казань). К вопросу о семантико-синтаксическом статусе деепричастий в русском языке.

С.Ю. Камышева (Волгоград). Модуляционно-связочный глагол: семантика, структура, функция.

Е.И. Колосова (Казань). Возникновение грамматической синонимии у продуктивных глаголов на -ать.

Е.В. Красильникова (Москва). О правилах употребления форм числа в поэзии.

И.А. Нагорный (Барнаул). Экспликационная функция модально-персуазивных частиц в высказывании.

В.Н. Немченко (Нижний Новгород). Особенности функционирования акцентных вариантов имен существительных иноязычного происхождения в современной русской речи.

Е.Н. Рядчикова (Краснодар). О синтактико-семантической морфологии.

М.И. Смольянинова (Калуга). К вопросу о формообразующих основах глагола.

Е.Н. Татаринцева (Москва). Количество. Явное и скрытое.

В.В. Тихонова (Москва). Глагол как средство выражения категории локальности.

И.Д. Чаплыгина (Москва). Грамматические средства выражения ты-категории.

И.А. Шушарина (Курган). Грамматическая категория падежа в аспекте коммуникативного синтаксиса.

И.В. Березкин (Орехово-Зуево). К классификации средств грамматической транспозиции (транспозиторов).

О.В. Владимирова (Курган). Место дополнения в предложении в деловой письменности ХVIII века (по материалам государственного архива Курганской области).

Л.П. Гашева (Челябинск). Проблемы синтаксической позиции процессуальных фразеологизмов в предложении.

Н.А. Герасименко (Москва). Грамматизация связок в русском языке.

А.А. Калинин (Киров). Некоторые особенности предикативного функционирования предложно-падежной словоформы не до + сущ. род. падежа.

А.А. Калинина (Йошкар-Ола). Формальный и содержательный аспекты категории утверждения/отрицания.

И.М. Карельская (Нижний Новгород). Об изучении взаимодействия разных аспектов предложения.

Н.Н. Пачина (Мичуринск). Специфика оценочно-признаковых высказываний с предикатом "никакой".

М.В. Пименова (Владимир). Синкретизм и синкретсемия.

И.Н. Политова (Коломна). Природа "рождения" сильного управления.

А.В. Пряников (Арзамас). Сказуемое со значением происхождения в современном русском языке.

О.Ю. Ремянникова (Киров). Фазисные глаголы и основные направления их характеристики.

А.В. Свиридова (Челябинск). Модальные значения форм изъявительного наклонения процессуальных фразеологизмов с компонентом "не".

Г.Н. Сергеева (Владивосток). Служебные функции слова "по преимуществу".

Е.С. Скобликова (Самара). Функциональный синтаксис и члены предложения.

Е.Н. Топтыгина (Москва). К семантике вводно-модальных компонентов.

В.И. Фурашов (Владимир). О синтаксическом статусе обособленной спрягаемой формы глагола.

Т.Е. Шаповалова (Москва). Присубстантивно-атрибутивные предложения с временным оттенком значения.

Е.А. Добрыднева (Волгоград). Русская фраземика в коммуникативно-прагматической парадигме.

Т.А. Жукова (Владивосток). Выражение авторизации лексемами "по словам", "со слов".

И.С. Климас (Курск). Фольклорный текст как объект лексикологического анализа.

О.И. Колесникова (Киров). Поэтический смысл и его понимание ребенком как проблема психопоэтики.

Л.Н. Костякова (Коломна). О системе семантических отношений в повести Б. Пильняка "Машины и волки".

Л.А. Макарова (Казань). Элементы структуры оценки и сравнения как средства организации текста.

И.В. Маслов (Орехово-Зуево). О проблеме распада континуума повествования в связи с контаминацией сказового изложения и несобственно-прямой речи.

А.Б. Пеньковский (Владимир). Пушкинский текст и текст культуры. О Петре Петровиче Курилкине ("Гробовщик").

Е.П. Сеничкина (Самара). Местоименные эвфемизмы в дискурсе и художественной речи.

С.А. Соловьева (Череповец). Роль обращения в организации когезии текста.

Л.В. Терентьева (Самара). Синтаксис газетных информационных текстов в свете их прагматических характеристик.

Г.К. Хамзина (Казань). Информативность высказывания-номинатива с денотативно неизоморфной структурой и его декодирование.

Н.П. Харченко (Владивосток). Лексический повтор как средство обратно направленной межфразовой связи в языке науки.

Л.А. Чернова (Коломна). О перспективности системного изучения имплицитных структур.

А.В. Якунов (Череповец). Смысловая структура текста в жанре эссе.

Е.И. Алещенко (Волгоград). Формальные преобразования поэтических фразеологизмов в творчестве Н.С. Лескова.

С.В. Бересток (Грязи). Поэтика оценочных значений в идиостиле Н. Тэффи.

Ю.В. Боброва (Киров). Некоторые аспекты символики пути в русской рок-поэзии.

Т.А. Бычкова (Казань). Об особенности экспрессивных средств в повести М. Зощенко "Перед восходом солнца".

Т.А. Воробьева (Череповец). О понятии "семантический центр" и принципах его выделения (на материале поэтического языка Н.А. Заболоцкого 1932-1958 гг.).

М.А. Дубова (Коломна). "Петербург" А. Белого и его место в "Петербургском тексте" русской литературы: из опыта лингвистического анализа.

Н.В. Казенина (Киров). Семантика отражения в творчестве И.Ф. Анненского.

О.И. Кудашова (Арзамас). Цветовые обозначения - ключевые ассоциаты в лирике М.И. Цветаевой.

Е.Н. Лагузова (Ярославль). Описательные глагольно-именные обороты в языке А.С. Пушкина.

В.В. Леденева (Москва). Частицы как усилительные средства в контекстах Н.С. Лескова 90-х гг.

К.С. Лицарева (Киров). Цветопись как один из приемов поэтического стиля Ю.Д. Левитанского.

А.Г. Маслова (Киров). Семантика мига в лирике Б. Пастернака ("Сестра моя - жизнь").

В.П. Никишаева (Бийск). К вопросу об образе времени в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души".

Н.А. Николина (Москва). Поэтика грамматической категории времени.

А.Л. Орлова (Нижний Новгород). Особенности функционирования лексики зрительного восприятия в прозе А.Г. Битова (на материале трилогии "Кавказский пленник" и цикла повестей "Преподаватель симметрии").

Т.А. Павлюченкова (Смоленск). И.А. Бунин и А.А. Ахматова.

О.Л. Панова (Волгоград). Прагматические преобразования фразеологических единиц как средств речевой образности (на материале драматургических текстов).

В.В. Чалый (Краснодар). Роль прилагательных для выражения авторской позиции в рассказах А.П. Чехова.

Э.В. Чуева (Чебоксары). О некоторых особенностях сочетаемости слов-метеономов в языке художественной литературы.

Н.В. Якимец (Нижний Новгород). Синтаксические средства выражения эстетической доминанты художественного произведения (на материале "Театрального романа" М.А. Булгакова).

Л.Р. Абдулхакова (Казань). Из истории именных и местоименных форм действительных причастий.

Л.С. Андреева (Казань). О разночтениях в казанском и рязанском списках "Дневника участника русского посольства в страны Западной Европы в конце ХVII в."

Т.Ф. Байрамова (Бийск). Процессы дифференциации в переселенческих говорах.

А.В. Бастриков, Е.М. Бастрикова (Казань). Концепт "совесть" в русском языке ХVIII века.

В.В. Брысина (Волгоград). Тавтология как экспрессивно-выразительное свойство диалектных фразеологических единиц.

М.А. Грачев (Нижний Новгород). В.И. Даль - собиратель арготизмов.

А.А. Камалова (Северодвинск). Из истории лексики со значением "печаль".

Л.С. Коршунова (Арзамас). Фонетические средства выражения коннотации глаголов в говорах юга Нижегородской области.

В.М. Марков (Казань). Об одном раннем случае отражения оканья.

Л.И. Моисеева (Бийск). Структурно-словообразовательная характеристика русских оронимов-словосочетаний Солонешенского района Алтайского края.

Л.Г. Мочалова (Арзамас). "Арзамасские поместные акты (1578-1618 гг.)." как лингвистический источник.

Е.Н. Мошкина (Киров). Выразительность диалектного текста.

И.В. Назарова (Арзамас). Названия треугольных платков в нижегородских говорах.

Е.Б. Никифорова (Волгоград). Реализация древнерусскими претеритальными формами таксисно темпоральных типов "последовательность" и "одновременность".

О.В. Никифорова (Арзамас). Легенда одной карты из тематического атласа "Лексика свадебного обряда Нижегородской области".

Е.А. Петухова (Пермь). Лексикография названий лесных и болотистых угодий д. Акчим и д. Толстик Пермской области.

С.А. Рылов (Нижний Новгород). Простое предложение-высказывание как элемент древнерусской синтаксической системы ХII-ХIII вв.

Н.С. Сергиева (Сыктывкар). Языки и диалекты Коми края глазами русских писателей ХIХ в.

Т.А. Сироткина (Пермь). Именования по отцу (матери). и мужу в пермских говорах.

С.Ю. Терехина (Арзамас). Областные слова в толковом словаре русского языка: структурный и ассоциативно-деривационный аспекты.

Г.Н. Тюрина (Арзамас). Онимическое гнездо как отражение системности лексики говора.

М.А. Ююкин (Воронеж). Основы финно-угорского происхождения в древнерусской ойконимии IХ-ХIII вв.

Н.Н. Фаттахова (Казань). Семантика предсказания в языке народных примет.

Н.Н. Белоконева (Самара). Некоторые составляющие профессиональной подготовки учителя-словесника.

С.Н. Виноградов (Нижний Новгород). Функционально-идеографическое описание речевого стиля сочинения на литературную тему.

В.И. Гвазава (Краснодар). Программа курса "Речевой этикет". Пояснительная записка.

Г.М. Грехнева (Нижний Новгород). Богатство речи: аспекты изучения.

Л.В. Грехнева (Нижний Новгород). Типологический аспект перифрастической номинации.

Э.М. Гукасова (Краснодар). Культура профессионального общения: система речевого этикета в лекционном тексте.

Н.Н. Лаврова (Нижний Новгород). Текст как объект лингвистического анализа в высшей школе.

В.С. Ковалева (Смоленск). Предложения с однородными сказуемыми в вузовской и школьной практике.

Н.Д. Колетвинова (Казань). Частные риторики и их роль в формировании профессиональной коммуникативности студентов.

Е.М. Мельник, Т.Х. Каде (Краснодар). Актуальные методологические проблемы классификации в современной русистике.

Л.М. Салмина (Казань). Типы воздействий на сознание адресата.

Е.Е. Хазимуллина (Уфа). О внешней и внутренней мотивированности языка.

О.Н. Чистякова (Казань). Учебный текст как объект лингвистического анализа.

Г.А. Шиганова (Челябинск). Изучение антонимических отношений предлогов в школе.

Е.Н. Широкова (Нижний Новгород). Использование на занятиях по культуре речи материалов "Опыта синонимического словаря языка Пушкина".

А.П. Чудинов (Екатеринбург). Организация риторического образования школьников в Свердловской области.

По материалам конференции выпущен сборник тезисов "Актуальные проблемы современной русистики" в 2-х частях - Киров, 2000.

С. Чернова


Из архива 1999


17-18 февраля 1999. Оренбург. Администрация Оренбургской области. Администрация г. Оренбурга. Институт русской литературы (Пушкинской Дом). Оренбургской государственный педагогический университет. Оренбургская организация Союза писателей России. Оренбургское Пушкинское общество. Областная научная библиотека им. Н.К. Крупской. Всероссийская научно-практическая конференция "Два века с Пушкиным" (Р).

С.А. Фомичев (ИРЛИ, Санкт-Петербург). "Капитанская дочка" в контексте поздней прозы Пушкина.

Ю.Б. Орлицкий (Москва). К рецепции Пушкина в позднем футуризме (кинолибретто И. Терентьева "Евгений Онегин").

С.М. Скибин (Оренбург). Батальные мотивы в ранней лирике Пушкина.

Н.Л. Зыховская (Челябинск). Лейтмотивность художественного мышления Пушкина ("Сказки" как единый цикл).

Н.П. Сысоева (Оренбург). Идея духовного "самостояния" человека в поздней лирике Пушкина.

М.Ш. Кагарманова (Стерлитамак). Цикл "Подражания Корану" в творчестве Пушкина середины 1820 гг.

С.А. Ханаш (Оренбург). Политический смысл сказок Пушкина.

И.М. Габдулгафарова (Оренбург). Пушкин и мир ислама.

И.И. Шефер (Оренбург). Азиатские мотивы в творчестве Пушкина.

Е.И. Тарасенко (Оренбург). Традиции восточной лирики в творчестве Пушкина.

И.Л. Сурикова (Оренбург). Образ дурака в сказках Пушкина.

А.П. Рукавицын (Оренбург). Достоевский о творческом призвании Пушкина.

В.Г. Семенов (Оренбург). Пушкинский академик К. Р.

Е.В. Абрамовских (Челябинск). "Участь моя решена. Я женюсь..." Пушкина и "Марбург" Пастернака: воплощение общей психологической модели.

С.A. Maтяш (Оренбург). Переносы в поэмах А.С. Пушкина и В.А. Жуковского, написанных четырехстопным ямбом.

Ю.С. Зобов (Оренбург). Пугачевская тема в оренбургском краеведении 1830-1880 гг.

Л.В. Федорова (Оренбург). Оренбургская пушкиниана: история изучения.

В.В. Дорофеев (Оренбург).Мистический дом и другие заблуждения.

Г.П. Матвиевская (Оренбург). Выпускники Царскосельского лицея в Оренбурге.

М.М. Чумаков (Саракташ). Оренбургские знакомые Пушкина.

В.Л. Савельзон (Оренбург). Пушкин и Оренбуржье: над страницами "Капитанской дочки" и "Истории Пугачева".

В.Д. Семенов (Оренбург). Оренбургский современник Пушкина и родственник Даля Л. Соколов.

Т.В. Судоргина (Оренбург). Оренбургская пушкиниана на страницах периодических изданий конца XIX - начала XX вв.

А.Г. Прокофьева (Оренбург). Пушкинские мотивы в творчестве оренбургского поэта конца XIX - начала XX вв. Л. Исакова.

С.Е. Сорокина (Оренбург). Оренбургские поэты пушкинской поры.

Т.М. Каменева, П.М. Подковырова. (Оренбурга). "Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу".

Т.М. Драпоненко (Акбулак). Пушкинская тема на уроках обществознания.

О.А. Скурыдина (Оренбург). Пейзажная лирика Пушкина.

Т.К. Будникова (Оренбург). Опыт лингвостилистического анализа трагедии "Борис Годунов".

В.В. Рузавина (Соль-Илецкий р-н Оренбургской обл.). Обращение к краеведению при изучении творчества Пушкина в сельской школе.

С.Н. Полькина. Фольклорные сюжеты в произведениях А.С. Пушкина.

О.М. Косанова. Культурологический анализ слов-наименований верхней одежды (на материале произведений А.С. Пушкина).

А.В. Долгова (Соль-Илецкий р-н Оренбургской обл.). Рифмы лёгкие (некоторые особенности пушкинской рифмы).

Г.М. Штыкалова, В.В. Ронжес (Оренбург). Оренбургская пушкиниана.

Т.Е. Беньковская (Оренбург). Изучение Пушкина в школе (историко-библиографический аспект).

В.И. Попова (Оренбург). Комплексный анализ текста на уроках русского языка (на материале произведений Пушкина).

В.В. Дубинина (Оренбург). Тема Пушкина в творчестве А. Ахматовой.

Т.М. Пащенко (Акбулак). Образ Пугачева в повести Пушкина "Капитанская дочка" и поэме Есенина "Пугачев".

О.Г. Твердохлеб. Своеобразие отражения творчества А.С. Пушкина в кроссвордных заданиях.

А.В. Флоря (Орск). Поэтика "Медного всадника". Эвфемистическое обозначение царя.

П.В. Иванова (Оренбург). О вкладе Пушкина в теорию и практику риторической науки.

Л.В. Дюсупова (Оренбург). Степень архаизации языка прозаических произведений Пушкина (на материале "Истории Пугачева" и "Капитанской дочки").

О.М. Мысенко (Оренбург). Происхождение имен и фрагмент некоторых персонажей А.С. Пушкина.

Н.Н. Кузнецова. Переносное употребление глагольных форм в сказках А.С. Пушкина.

Т.В. Стрельцова (Оренбург). Роль "кратких" слов в произведениях Пушкина.

Т.А. Чеботникова (Оренбург). Приметы разговорного стиля в произведениях Пушкина.

Н.М. Мышьякова (Оренбург). Музыкальный образ Пушкина.

Г.А. Найданов (Оренбург). Иллюстрации А. Бенуа к "Пиковой даме".

Н.И. Волобуева (Оренбург). Искусство пушкинских изданий.

Г.Г. Коломиец (Оренбург). Пушкин и "новая русская музыкальная школа".

Г.В. Соколов (Оренбург). Вокальное многообразие романсов на стихи Пушкина.

А.Г. Гройсман (Оренбург). Женские образы лирики Пушкина в музыке.

Кроме того в программе конференции были заявлены, но не прозвучали следующие доклады:

О.С. Муравьева (Санкт-Петербург). О подготовке "Пушкинской энциклопедии".

В.Э. Вацуро (Санкт-Петербург). "Капитанская дочка" и русский исторический роман 30-х годов.

В.Н. Коровин (Москва). Пушкин и Кант.

В.Г. Маранцман (Санкт-Петербург). Изучение "Капитанской дочки" в школе.

Г.Г. Браже (Санкт-Петербург). Пушкин в спектакле по пьесе А. Глобы.

Г.М. Жаплова (Оренбург). Иронический мир первой главы "Онегина".

С.Н. Полькина (Оренбург). Фольклорные сюжеты в произведениях Пушкина.

О.И. Решетова (Оренбург). Пушкин и власть.

Т.Б. Яковлева (Оренбург). М. Авдеев о героях и героинях Пушкина.

Г.Л. Соломонова (Акбулак). Пушкин и его современники.

В.В. Межебовская (Оренбург). Проблема иронии в творчестве Пушкина и Чернышевского.

Л.В. Пашинина (Акбулак). Пушкин и русские писательницы.

Н.И. Онуфриева (Стерлитамак). Ташкентский цикл А. Ахматовой в контексте пушкинской традиции.

А.Г. Абдулхаликова (Оренбург). Пушкин и Тукай.

Э. Верушевская (Варшава). Пушкин и Мицкевич.

Л.Н. Большаков (Оренбург). Оренбургская пушкинская энциклопедия.

В.М. Щербаков (Уральск). Пушкин в Уральске.

М.С. Родионов (Челябинск). Особенности военно-походных песен оренбургских казаков (на материале фольклорных экспедиций).

Р.Г. Рахимкулов (Уфа). Пушкин и Башкирия.

О.В. Котова (Акбулак). О "пугачевских" страницах Пушкина.

Н.Г. Проценко (с. Татищево Оренбургской области). Пушкинский музей в с. Татищеве.

Г.Я. Шишмаренкова (Челябинск). Историческая тема в творчестве Пушкина на уроках литературы.

А.С. Акбашева (Стерлитамак). Стихи к Пушкину в системе "именных" циклов М. Цветаевой в исследовании студентов-филологов.

Т.П. Дикун (Акбулак). Формирование языкового сознания личности ребенка через диалог с текстом произведений Пушкина.

Г.Н. Черкасова (Октябрьский р-н Оренбургской обл.). Изучение лирики Пушкина в школе.

О.В. Шупенко (г. Ясный Оренбургской области). Человек и судьба в произведениях Пушкина.

Л. И. Павлова (Оренбург). Школьники-выпускники - читатели Пушкина.

Л.В. Шадрина (Оренбург). Литературный праздник, посвященный Пушкину, в школе.

Н.И. Мудрова (Оренбург). Развитие способностей школьников через интеграцию урочной и внеурочной деятельности по изучению литературы.

М.В. Гаврилова (Абдулино). Изучение биографии Пушкина с привлечением краеведческих материалов.

Л.С. Панина (Оренбург). Роль устойчивых словосочетаний в создании образности в поэзии Пушкина.

Н.В. Аксютина (Оренбург). О некоторых языковых средствах выражения авторского лица в лирических отступлениях романа "Евгений Онегин".

В.Ю. Прокофьева (Оренбург). Лексическое представление зимнего пространства в поэзии Пушкина и Белого.

Е.Н. Бекасова (Оренбург). Роль Пушкина в становлении норм современного литературного языка.

О.Н. Семенова (Оренбург). Использование метафорических оборотов в лирике Пушкина.

С.М. Одинцова (Курган). Интерпретация пушкинских образов в киноискусстве.

М.В. Загидуллина (Челябинск). К вопросу о массовом восприятии феноменов искусства (как читают Пушкина сегодня).

Г.Н. Маркова (Челябинск). Издательско-просветительский проект Челябинского культурного фонда "Пушкинский трилистник".

Н.К. Курмеева (Оренбург). Пушкин в музыке и живописи.

В. Прокофьева


25 марта 1999. Рязань. Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации. Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина. Российская научно-методическая конференция "Краеведение в духовно-нравственном развитии личности" (С).

П.В. Акульшин, Б.В. Сафронов. B.E. Куракин - педагог и человек.

Н.А. Алимова. Школьные музеи дореволюционной России.

А.М. Бирюков. Изучение опыта среднего образования дореволюционной России (на примере Коломенской гимназии).

А.Ю. Борисова, Е.Н. Филимонова. Наш земляк Б.А Остроумов, почетный радист страны.

Н.Н. Бутузкин. К вопросу о религии и общенациональной идее.

П.В. Галкин. Роль попечительства в развитии народного образования.

О.И. Галкина. Организация учебного процесса в Коломенской женской гимназии.

Г.М. Ганина. Е.Д. Аглинцева - музыкант, просветитель, педагог.

Т.В. Ганина. Краеведение в системе внешкольного образования Е.Н. Медынского.

П.В. Горностаев. Учебное краеведение 20-х годов.

В.Н. Живикин. Приоритетные направления деятельности управления образования, науки и молодежи администрации г. Рязани.

А.А. Кашаев. Система воспитательной работы в рязанских дореволюционных мужских гимназиях.

Е.А. Климашина. Красота, которая рядом с нами.

Е.А. Кирьянова. Некоторые вопросы духовной жизни крестьянства 30-х годов (на материалах Рязанского края).

Е.М. Крушинкина, А.С. Орлова. Специфика организации учебно-воспитательного процесса в рязанской Православной гимназии.

В.В. Крючков. Проблемы просвещения дворянства в комедии П.А. Кропотова "Фомушка, бабушкин внучек".

Н.Н. Леев, В.К. Остин. Роль и место И.И. Срезневского в духовной жизни России.

Г.Н. Лежнева. Программа "Школьные традиции" как одно из направлений работы гимназии №15 города Рязани по духовному становлению учащихся.

М.В. Майоров. Преемственность культурных традиций и наследственность талантов в семьях русских разночинцев (на примере родословной Глеба Ивановича Успенского).

А.И. Макаренко. Воспитание духовности в народной педагогике Рязанского края.

Л.В. Макарова. Концептуальные основы воспитания в образовательных учреждениях г. Рязани.

В.Е. Мартишин, Н.В. Мартишина. Памяти рязанца, Героя Советского Союза Л.Л. Новоспасского.

О.А. Мирошкина. Особенности преподавания краеведения в педагогическом колледже.

В.А. Павлов. Есенинская лирика как средство эстетического воспитания.

Р.В. Павлов. Есенинская лирика как средство экологического воспитания.

Е.Е. Панова. Педагогическое наследие В.П. Орехова в современной практике преподавания физики в средней школе.

Т.В. Иевлева, Н. Малихова. Изучение жизни и деятельности рязанских святых как одно из направлений работы студентов в центре Православной педагогики РГПУ.

Н.А. Петрук. Теоретические основы краеведческой работы в Русской школе.

В.В. Плешакова. Рязанские благопожелания, приветствия и благодарения как явление традиционной народной культуры.

В.Б. Помелов. Метод культурно-исторической генетики в историко-педагогических исследованиях.

В.Б. Помелов. О некоторых аспектах локальных историко-педагогических исследований.

Е.В. Помелова. Первый вятский просветитель Лаврентий Горка.

Г.М. Сердобинцева. Николай Федоров - философ из Сасовского уезда.

Г.В. Токарев. К вопросу о методике лингвокультурологических исследований.

О.И. Филатова. Музыкальное краеведение: культура и образование.

Р.В. Яншина. Урок-портрет как метод познания через восприятие исторической личности (из опыта работы по краеведению на примере деятельности князя Олега Ивановича Рязанского).

Н.С. Александрова. Самореализация личности ребенка средствами регионального искусства (концептуально-исследовательский проект).

С.В. Ананьина. Областная краеведческая конференция в системе формирования духовно-нравственной культуры подрастающего поколения.

Л.И. Архарова, С.Б. Демидова. Духовность и краеведение.

Е.М. Аджиева. Развитие профессиональных и творческих способностей студентов через изучение сказки.

Г.М. Ганина. Музыкальный салон как форма музыкального просвещения в контексте краеведения.

Г.В. Глиняная. Технология организации учебной деятельности учащихся на уроках исторического краеведения.

С.Н. Горькая. Воспитание нравственных ценностей у учащихся профессиональных лицеев.

Л.К. Гребенкина. Программа воспитания юного рязанца и пути ее реализации.

Л.Л. Емельянова. Из опыта работы факультативного курса "Народные и литературные традиции Рязанской Земли".

Л.А. Жокина. Урок литературы как "человековедение " в современной школе.

А.А. Брагина. Региональный компонент шаг за шагом.

Г.А. Ивашкина, В.П. Свиридова. Духовно-нравственное воспитание учащихся и процессе лингвокраеведческой работы.

В.П. Кондрашова. Система работы краеведческого клуба "Клио".

Л.А. Крохалева. Найдем клады "подземные".

А.А. Кочетова. Актуальные проблемы социализации, воспитания и индивидуального развития личности школьника в условиях Сочинского региона.

С.В. Куприянов. Об одном подходе к анализу уровня географо-экологических знаний детей о природе своей местности.

Л.Б. Лобанова. Один обращенный прием мотивации изучения информатики средствами исторической и географической информации о родном крае.

Т.П. Новикова. Вопросы духовно-нравственного воспитания детей в школе.

Ю.В. Орлова. Виды и формы творческой деятельности подростков на уроках литературы с учетом духовных и историко-культурных особенностей Рязанского края.

Л.В. Островская. Реализация принципа преемственности в контексте духовной культуры будущих учителей.

А.А. Селиванов. Изучение родного края как одно из средств развития личности ребенка.

Л.В. Синенко. 8О-летний юбилей детской музыкальной школы №1.

Л.В. Третьяк. Духовность и ценностные ориентации личности.

Л.М. Урубкова. Краеведение как средство духовного развития личности.

Н.В. Хабарова. Краеведение как средство патриотического воспитания учащихся.

А.А. Шаблин. Краеведение и проблема формирования личности.

О.В. Шустина. Этнохудожественное воспитание в развитии нравственности, духовности, патриотизма и творческого мышления.

Вып. сб. тезисов: Тезисы докладов российской научно-методической конференции "Краеведение в духовно-нравственном развитии личности" 25 марта 1999 года. - Рязань, 1999.

Ю. Орлицкий


21 мая 1999. Пермь. Департамент культуры и искусства администрации Пермской области. Пермский госуниверситет. Пермский областной краеведческий музей. Научно-практическая конференция "Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений" (Н).

О.Л. Лейбович. Интеллигенция в условиях модернизации: методологические аспекты.

Л.А. Фадеева. Интеллигенция в социально-профессиональном измерении.

В.Л. Семенов. Штрихи к социальному портрету провинциальной интеллигенции.

А.Д. Боронников. К проблеме взаимоотношений интеллигенции и "военного общества".

О.Г. Кочурова. К вопросу о дифференциации интеллигенции.

Н.М. Чернышева. Элитарное искусство как культурный компенсатор для интеллигенции.

И.В. Рязанов. Пермский миф как текст.

Е.Е. Боброва. Мода начала XX века. Штрихи к портрету провинциалки.

В.В. Устюгова. Модерн: эволюция стиля жизни.

О.В. Старцева. Стиль модерн и архитектура Перми начала XX века.

Л.Г. Сидорчукова. Театральная жизнь уральских городов в годы первой мировой войны (1914-1917 гг.).

В.А. Порозов. Пермь музыкальная на страницах мемуарной прозы Михаила Осоргина.

Н.П. Карцева. Некоторые особенности российской интеллигенции.

М.Г. Нечаев. "Церковная революция" в Пермской епархии (март-июнь 1917 г.).

Г.Д. Селянинова. Культурная жизнь Перми в период революции 1917 г. и гражданской войны.

Т.И. Быстрых. Три поколения, три истины (история краеведческого поиска).

Д.А. Лобанов. Судьбы офицеров Пермского гарнизона 1914-1920 гг.

Н.Л. Нохрина. Интеллигент провинции М.И. Наговицын.

Е.В. Ветлугина. Н.В. Устрялов как идеолог сменовеховства.

Т.Б. Михайлова. Творчество С.Д. Эрьзи (Нефедова). "Екатеринбургский" период.

О.М. Власова. Авангардизм Субботина-Пермяка.

А.Г. Будрина. Евстолия Ивановна Субботина.

В.В. Семянников. Антисоветские настроения в художественном техникуме.

С.Г. Онянова. Основные тенденции развития Пермского музея в первое десятилетие советской власти.

Г.А. Янковская. "Деятель культуры" в системе советской официальной культуры 1940-х - начала 1950-х годов.

В.Ф. Гладышев. Гибкий - но несгибаемый (Неизвестные страницы творчества "отца российского джаза" Г.Р. Терпиловского).

Л.В. Мишланова. "Пермские боги" из семей служителей культа.

А.С. Кимерлинг. Медицинская интеллигенция Молотовской области и "дело врачей".

А.Н. Кабацков. Пермская интеллигенция за демократическую альтернативу.

А.М. Баландин. Реформы в России и провинциальная интеллигенция (оценка реформ учителями средних школ г. Перми).

О.В. Лысенко. Культурные истоки современной субкультуры учительства.

С.В. Рязанова. Религиозные искания современной российской интеллигенции.

Л.Е. Зиновьева. Социальная роль интеллигенции в условиях современной России.

Л.А. Каневских. Духовность как составляющая понятия интеллигентности.

Н.В. Шушкова. Советская интеллигенция и телереклама.

Выпущен сб.: В поисках истины. Материалы научно-практической конференции "Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений". Пермь, 1999. - 191 с.

Ю. Орлицкий


25 мая 1999. Екатеринбург. Теоретический семинар "Русская женщина-2. Женщина глазами мужчины" (Н).

Н.В. Пуртова. Мотив женско-мужской травестии в "Житиях Святых" Святителя Дмитрия Ростовского.

Е.Е. Приказчикова. "Красота женщины еще тайна...": мифологема трех женских возрастов в творчестве Н.В. Гоголя.

Е.К. Созина. О женщинах и ангелах в творчестве А.И. Герцена.

Н.В. Барковская. "Голубка дряхлая моя..." Образ няни в произведениях русских писателей.

Н.В. Пращерук. "Мужской мир" "Темных аллей" И. Бунина.

В.Б. Корона. "Как спорили тогда - ты ангел или птица!"

В.В. Химич. Рыцарь и его дама в пьесах Михаила Булгакова.

Д.В. Ганцева. "Сердце женское" и эпоха исторического перелома (на материале произведений А. Соболя).

Т.А. Снигирева. Тема любви в поэзии А.Т. Твардовского.

М.А. Литовская. "Роковые женщины" в творчестве В. Катаева.

Т.А. Круглова. Девочка глазами мальчика в советской детской литературе (Н. Носов. "Приключения Незнайки и его друзей").

М.Ю. Гудова. Эдуард Лимонов: новый миф о Елене.

М.П. Абашева. Мифопоэтическая семантика "женского" в лирике В. Кальпиди.

Т.Н. Якунцева. Жестокий романс и женский роман: к проблеме типологии жанров.

Н.А. Купина, И.В. Шалина. Мужской разговор: о женщинах и превратностях семейной жизни.

О.В. Шабурова. "Русское Радио" - самое мужское радио России.

С.Е. Вершинин. Путешествие по телу женщины глазами юноши, изучающего немецкий язык.

Г.А. Брандт. Феминистская литературная критика: феномен женского чтения.

Т.А. Бурлова. Наблюдение за мужчиной, наблюдающим время женщины.

А. Ильенков. Еще о женщинах.

А. Матвеева. Книга для моей девушки.

Выпущен сб. материалов семинара: "Русская женщина-2. Женщина глазами мужчины. Материалы теоретического семинара 25 мая 1999. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1999. - 122 с.

М. Литовская


25-26 мая 1999. Москва. Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Союз писателей России. Международная научная конференция "Творчество Л. Леонова в духовной культуре ХХ столетия" (к 100-летию со дня рождения Л.М. Леонова) (Н).

В.П. Скобелев (Самара). "Соть" Л. Леонова и "Волга впадает в Каспийское море" Б. Пильняка (к типологии русского советского романа на рубеже 1920-1930-х гг.).

Н.В. Кононова (Рига). "Нашествие" и "Золотая карета" Л. Леонова в контексте русской литературы 40-х годов.

Е.И. Маркова (Петрозаводск). Лес как предмет научной и художественной полемики (на материале творчества Л. Леонова и северно-русской литературы 20-50-х годов).

Г.И. Платошкина (Калуга). Проблема духовных накоплений в идейно-образной структуре произведений Л. Леонова.

Е.Е. Зубарева (Москва). Детство в художественной системе Л. Леонова.

Ю.И. Сохряков (Москва). Творчество Л. Леонова в оценке американского литературоведа Р.Л. Джексона.

В.А. Лазарев (Москва). Проблемы восприятия творчества Л. Леонова в Чехословакии.

А.М. Любомудров (Санкт-Петербург). Осуждается вседержитель. Духовный смысл романа Л. Леонова "Пирамида".

О.А. Овчаренко (Москва). Роман Л. Леонова "Пирамида" как произведение магического реализма.

В.И. Хрулев (Уфа). Искусство иронического мышления в романе Л. Леонова "Пирамида".

В.С. Воронин (Волгоград). Структура абсурда и троичный код бытия в "пирамиде" Л. Леонова.

Н.В. Крылова (Петрозаводск). Массовые символы в романе Л. Леонова "Пирамида".

Л.П. Якимова (Новосибирск). Мотивно-мифологический аспект художественной структуры "пирамиды" Л. Леонова.

А.А. Газизова (Москва). "Пирамида света" в последнем романе Л. Леонова.

Н.В. Сорокина (Тамбов). От метафоры к образу-символу: эволюция заглавий произведений Л. Леонова и смысл названия романа "Пирамида".

С.Л. Слободнюк (Магнитогорск). Роман Л. Леонова "Пирамида" - анатомия катастрофы.

А.А. Дырдин (Ульяновск). Древнехристианская словесность в "Пирамиде" Л. Леонова (герменевтический аспект).

А.И. Смирнова (Волгоград). "Пирамида" Л. Леонова и современная натурфилософская проза.

О.А. Павлова (Волгоград). "Пирамида" Л. Леонова и проблема богоискательства в русской литературе ХХ века (И. Бунин, А. Платонов).

Г.М. Гусев (Москва). О работе Л. Леонова над журнальным вариантом романа "Пирамида".

П.Ф. Алешкин (Москва). Завершение работы Л. Леонова над романом "Пирамида".

Л.П. Быковцева (Москва). Л. Леонов и Пушкин.

Ю.Л. Прокушев (Москва). Л. Леонов и С. Есенин.

А.Г. Лысов (Вильнюс). Чертеж на снегу. "Ангелический образ" у С. Есенина и Л. Леонова.

В.Я. Саватеев (Москва). Л. Леонов и А. Солженицын.

Е.А. Яблоков (Москва). Л. Леонов и А. Платонов ("Вор" и "Чевенгур").

И.И. Матвеева (Шуя). Сатира Л. Леонова и А. Платонова.

Т.Л. Воротынцева (Елец). Л. Леонов и М. Булгаков ("Белая ночь" и "Белая гвардия").

М.И. Каназирска (Болгария, Тырново). Загадка Л. Леонова (на материале бесед с писателем).

И.И. Ростовцева (Москва). Авторская самооценка в последние годы (на материале бесед с Л. Леоновым).

О.А. Овчаренко (Москва). Л. Леонов о литературе (на материале бесед с писателем).

Т.С. Земскова (Москва). Л. Леонов на телевидении.

С.М. Харламов (Москва). Л. Леонов глазами художника.

Н.С. Евдокимов (Москва). О Л. Леонове-педагоге.

В.А. Десятников (Москва). Л. Леонов и культурно-историческое наследие.

В.И. Гусев (Москва). Леонид Леонов. Встречи и впечатления.

С.Г. Семенова (Москва). К вопросу о творческом методе Л. Леонова.

Т.М. Вахитова (Санкт-Петербург). Романы Л. Леонова 20-30-х годов в философском ракурсе.

Н.В. Корниенко (Москва). Л. Леонов и символизм.

Р.Д. Томсон (Канада, Торонто). Массовый и элитарный читатель в творчестве Л. Леонова.

Б.С. Бугров (Москва). Моцарт и Сальери в творчестве Л. Леонова.

А.В. Степанов (Москва). Философская драма Л. Леонова.

В. Супа (Польша, Белосток). Метафоры Л. Леонова: к проблеме образного строя мышления.

В.Е. Кайгородова (Пермь). Гносеология и поэтика романа Л. Леонова "Пирамида".

Ф.Ф. Кузнецов. Символика чисел в художественном мире Л. Леонова.

О.Н. Михайлов (Москва). Писатель и власть.

В.В. Агеносов (Москва). Роль детективного сюжета в романистике Л. Леонова.

А.А. Журавлева (Москва). Роман "Вор" - триптих Л. Леонова.

Н.М. Малыгина (Москва). Роман "Соть" в литературе конца 20-х - начала 30-х годов.

Е. Яблоков


26-27 мая 1999. Москва. Российский государственный гуманитарный университет. Историко-архивный институт, кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций. II Чтений памяти профессора Т.П. Коржихиной "Российская государственность: традиции, преемственность, перспективы" (Н).

Е.Г. Гимпельсон (Москва). Иллюзии "орабочивания" государственного аппарата, 1920-е годы.

А.К. Соколов (Мocквa). Роль и функции номенклатуры в становлении советской государственности.

Т.Г. Архипова (Москва). Государственность российской федерации накануне XXI века.

А.В. Рукавишников (Москва). Два пути развития русской государственности: городская республика или "великое княжение".

В.А. Аракчеев (Псков). Личный судебный иммунитет служилых землевладельцев в конце XV - первой половине XVI в.

Д.О. Серов (Новосибирск). Новые материалы по истории государственных учреждений России XVII в.: Палата строения степенной книги.

М.О. Акишин (Новосибирск). Сибирский приказ в системе управления Сибирью в 1730-1763 гг.

Р.Б. Казаков (Москва). Идеальное государство в "историческом похвальном слове Екатерине второй" Н.М. Карамзина: проблемы источниковедения.

П.В. Акульшин (Рязань). "Негласный комитет" и "молодые друзья" Александра I.

А.В. Шавров (Москва). К вопросу о собственной его императорского величества канцелярии в системе государственной власти российской империи.

А.Д. Попова (Москва). Особенности разработки нормативно-правовой базы процесса проведения судебной реформы 1864 года.

Д.В. Васильев (Москва). Формирование учредительного законодательства в русском Туркестане (1865-1886 гг.).

Д.М. Яцкин (Москва). Реформа городского самоуправления 1870 г. и развитие административной юстиции в России (к истории губернского по городским делам присутствия).

М.А. Пивоварова (Москва). Российская государственность: внешнеэкономический аспект институциональных преобразований (конец XIX - начало ХХ вв.).

Г.В. Кожевникова (Москва). Реорганизация центрального военного управления России 1910 г.

А.Ю. Бахтурина (Москва). Организация управления "временно оккупированными территориями" в годы первой мировой войны.

Е.В. Симонова (Тула). Представительные органы и политическая культура населения в 1917 г. (на примере Тульской губернии).

П.А. Трибунский (Рязань). Рязанский совет рабочих депутатов накануне октября 1917 года.

Л.А. Молчанов (Москва). Конституция кубанского края 1918 г.

Л.Н. Варламова (Москва). Вооруженные силы правительства А.В. Колчака: правовые основы деятельности.

И.И. Глебова (Москва). Проблемы археографического освоения источников по истории российской государственности конца XIX-начала ХХ вв.

Г.Б. Куликова (Москва). Советское партийное государство: замыслы и реальность.

Е.П. Малышева (Москва). Совет народных комиссаров СССР в системе советского законотворчества 1920-х годов.

Т.С. Иванова (Москва). К вопросу о разработке первых конституций автономных республик в составе РСФСР (на примере Якутской АССР).

Н.В. Лахарева (Курск). Характер взаимодействия советских учреждений в 1918 - 1923гт.: на примере деятельности по реэвакуации беженцев первой мировой войны.

С.Г. Нелипович (Москва). Развитие органов местного самоуправления в Разинском районе Московского уезда Московской губернии в 1918-1924 гг..

А.А. Иголкин (Москва). Организационные формы управления нефтяной промышленностью в 1920-е гг..

В.С. Пушкарев (Москва). Институциональный аспект изучения развития рыночных структур России (на примере биржевой торговли начала 1920-х годов).

А.С. Сенин (Москва). Администрация железных дорог советской России в первые годы нэпа.

Т.В. Кузнецова (Москва). Деятельность ЦКК-НК РКИ по совершенствованию работы управленческого аппарата.

А.Б. Безбородов (Москва). Государство и генезис военно-технической революции в СССР.

Е.А. Кирьянова (Рязань). К вопросу о взаимоотношениях крестьянства и государства в середине 1930-х годов (съезды колхозников-ударников и примерный устав сельскохозяйственной артели).

Л.П. Муромцева (Москва). Советская система управления в послевоенные годы (1945-1953 гг.).

В.Н. Данилов (Саратов). Использование чрезвычайных структур власти в советской государственной практике.

К.А. Соловьев (Москва). Роль церкви в легитимации великокняжеской власти на Руси в XVI - начале XV в. (к вопросу о становлении концепции "богоустановленной власти").

В.В. Олевская (Москва). Система патриарших и синодальных приказов русской православной церкви и ее особенности в период межпатриаршества и синодальной реформы (1700-1730-ые гг.).

И.Л. Абрамова (Москва). Церковь и государство в правление Павла.

О.Д. Попова (Рязань). Политика св. Синода по отношению к женским епархиальным училищам (сравнительный аспект с государственными женскими учебными заведениями).

В.Е. Кучер (Новосибирск). Законодательство о религиях в России начала ХХ в.

О.Ю. Васильева (Москва). Образование системы православного единства под эгидой московской патриархии как основы внешнеполитического государственного плана.

Д.Ю. Арапов (Москва). Ислам в системе государственного законодательства российской империи.

А.В. Федорова (Оренбург). Против религии и церкви.

Т.В. Крылова (Москва). Проявление особенностей российской государственности в области государственно-церковных отношений в 1920-е годы.

Е.Л. Храмкова (Рязань). Русская православная церковь периода великой отечественной войны в диссертационных исследованиях конца 1980-х - 90-х годов.

Т.М. Горяева (Москва). Системный анализ партийно-государственного управления советской культурой, 1917-1940: база данных, органиграммы, научные исследования.

С.П. Стрекопытов (Москва). Из истории спецтюрем (авиационных "шарашек") ОГПУ-НКВД СССР. Конец 1920-х - середина 1940-х гг.

В.Б. Сагадиев (Москва). Государственное управление культурой в 1930-е гг.: постановка проблемы.

В.Н. Маин (Кострома). Сотрудничество государственной власти и интеллигенции в годы Великой Отечественной войны как вариант социально-политической технологии.

М.М. Алхутова (Москва). Органы управления производством грампластинок в РСФСР (1919-1933 гг.): особенности деятельности и структура.

М.А. Леушин (Москва). Н.П. Ерошкин и его учебник в документах партийной организации МГИАИ (1964 г.).

В.А. Козбаненко (Москва). Генезис и значение историко-правового опыта государственной службы.

Е.Н. Ардабацкий (Саратов). Должность губернатора в российском законодательстве XVIII века.

Э.Е. Писаренко (Москва). А.Д. Цюрупа - наркомпрод: традиции и преемственность.

А.В. Василенко (Москва). Эволюция современной бюрократии: политологический анализ.

С.Л. Макарова (Москва). Общественные органы регулирования работы металлургической промышленности.

Т.И. Нигметзянов (Кострома). Борьба за общественный контроль над внешней политикой России накануне первой мировой войны.

Л.Д. Шаповалова (Москва). Профсоюзы как составная часть государственного механизма советской России (1918-1920 гг.).

Е.Н. Соколов (Рязань). Борьба советского государства с профсоюзами финансовых служащих (1917 - 1919 гг.)

И.Н. Ильина (Москва). Пролетарский фактор формирования системы общественных организаций России в 1920-е гг.

С.И. Голотик (Москва). Общественные объединения русского зарубежья 1920-х гг.

Т.В. Горшкова (Москва). Документы фонда комитета советских женщин как источник по истории женского движения СССР и Кубы (1959 - 1974 гг.).

Е.М. Красова (Москва). Становление института президентства Российской Федерации (1991-98 гг.).

Н.И. Руднева, Е.А. Андронова, И.В. Линьков (Белгород). Функциональное представительство и проблемы государственного управления в России.

П.Е. Газукин (Москва). Создание высших органов военного управления России (1991-1992 гг.).

О.Ю. Березенкин (Москва). Проблема исторической преемственности российской государственности в представлении национально-патриотических партий и организаций современной России (1985-95 гг.).

С.В. Краюшкина (Тула). К вопросу о формировании системы сдержек и противовесов в субъектах Российской Федерации.

М.В. Ларин (Москва). Законодательное регулирование документационного обеспечения управления в Российской Федерации.

Т.А. Быкова (Москва). Государственное регулирование документирования деятельности негосударственных коммерческих структур.

Выпущен сб.: Российская государственность: традиции, преемственность, перспективы. Материалы II Чтений памяти профессора Т.П. Коржихиной 26-27 мая 1999 г. Москва 1999. - 315 с.

ОКНИ РГГУ